Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. الفاتحة - Chương Al-Fatihah 2. البقرة - Chương Al-Baqarah 3. آل عمران - Chương Ali 'Imran 4. النساء - Chương Al-Nisa' 5. المائدة - Chương Al-Ma-idah 6. الأنعام - Chương Al-An-'am 7. الأعراف - Chương Al-'Araf 8. الأنفال - Chương Al-Anfal 9. التوبة - Chương Al-Tawbah 10. يونس - Chương Yunus 11. هود - Chương Hud 12. يوسف - Chương Yusuf 13. الرعد - Chương Al-R'ad 14. ابراهيم - Chương Ibrahim 15. الحجر - Chương Al-Hijr 16. النحل - Chương Al-Nahl 17. الإسراء - Chương Al-Isra' 18. الكهف - Chương Al-Kahf 19. مريم - Chương Mar-yam 20. طه - Chương Taha 21. الأنبياء - Chương Al-Ambiya' 22. الحج - Chương Al-Hajj 23. المؤمنون - Chương Al-Muminun 24. النور - Chương Al-Nur 25. الفرقان - Chương Al-Furqan 26. الشعراء - Chương Al-Shu-'ara' 27. النمل - Chương Al-Naml 28. القصص - Chương Al-Qasas 29. العنكبوت - Chương Al-'Ankabut 30. الروم - Chương Al-Rum 31. لقمان - Chương Luqman 32. السجدة - Chương Al-Sajadah 33. الأحزاب - Chương Al-Ahzab 34. سبإ - Chương Saba' 35. فاطر - Chương Fatir 36. يس - Chương Yasin 37. الصافات - Chương Saffat 38. ص - Chương Sad 39. الزمر - Chương Al-Zumar 40. غافر - Chương Ghafir 41. فصلت - Chương Fussilat 42. الشورى - Chương Al-Shura 43. الزخرف - Chương Al-Zukhruf 44. الدخان - Chương Al-Dukhan 45. الجاثية - Chương Al-Jathiyah 46. الأحقاف - Chương Al-Ahqaf 47. محمد - Chương Muhammad 48. الفتح - Chương Al-Fat-h 49. الحجرات - Chương Al-Hujurat 50. ق - Chương Qaf 51. الذاريات - Chương Al-Zariyat 52. الطور - Chương Al-Tur 53. النجم - Chương Al-Najm 54. القمر - Chương Al-Qamar 55. الرحمن - Chương Al-Rahman 56. الواقعة - Chương Al-Waqi-'ah 57. الحديد - Chương Al-Hadid 58. المجادلة - Chương Al-Mujadalah 59. الحشر - Chương Al-Hashr 60. الممتحنة - Chương Al-Mumtahinah 61. الصف - Chương Al-Saf 62. الجمعة - Chương Al-Jumu-'ah 63. المنافقون - Chương Al-Munafiqun 64. التغابن - Chương Al-Taghabun 65. الطلاق - Chương Al-Talaq 66. التحريم - Chương Al-Tahrim 67. الملك - Chương Al-Mulk 68. القلم - Chương Al-Qalam 69. الحاقة - Chương Al-Haqah 70. المعارج - Chương Al-Ma-'arij 71. نوح - Chương Nuh 72. الجن - Chương Al-Jinn 73. المزمل - Chương Al-Muzzammil 74. المدثر - Chương Al-Muddaththir 75. القيامة - Chương Al-Qiyamah 76. الانسان - Chương Al-Insan 77. المرسلات - Chương Al-Mursalat 78. النبإ - Chương Al-Naba' 79. النازعات - Chương Al-Nazi-'at 80. عبس - Chương 'Abasa 81. التكوير - Chương Al-Takwir 82. الإنفطار - Chương Al-Infitar 83. المطففين - Chương Al-Mutaffifin 84. الإنشقاق - Chương Al-Inshiqaq 85. البروج - Chương Al-Buruj 86. الطارق - Chương Al-Tariq 87. الأعلى - Chương Al-'Ala 88. الغاشية - Chương Al-Ghashiyah 89. الفجر - Chương Al-Fajr 90. البلد - Chương Al-Balad 91. الشمس - Chương Al-Shams 92. الليل - Chương Al-Lail 93. الضحى - Chương Al-Dhuha 94. الشرح - Chương Al-Sharh 95. التين - Chương Al-Tin 96. العلق - Chương Al-'Alaq 97. القدر - Chương Al-Qadar 98. البينة - Chương Al-Baiyinah 99. الزلزلة - Chương Al-Zalzalah 100. العاديات - Chương Al-'Adiyat 101. القارعة - Chương Al-Qari-'ah 102. التكاثر - Chương Al-Takathur 103. العصر - Chương Al-'Asr 104. الهمزة - Chương Al-Humazah 105. الفيل - Chương Al-Fil 106. قريش - Chương Quraish 107. الماعون - Chương Al-Ma-'un 108. الكوثر - Chương Al-Kawthar 109. الكافرون - Chương Al-Kafirun 110. النصر - Chương Al-Nasr 111. المسد - Chương Al-Masad 112. الإخلاص - Chương Al-Ikhlas 113. الفلق - Chương Al-Falaq 114. الناس - Chương Al-Nas
Đóng lại