ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសា Pashto * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. الفاتحة - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. البقرة - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. آل عمران - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. النساء - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. المائدة - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. الأنعام - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. الأعراف - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. الأنفال - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. التوبة - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. يونس - សូរ៉ោះយូនូស 11. هود - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. يوسف - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. الرعد - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. ابراهيم - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. الحجر - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. النحل - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. الإسراء - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. الكهف - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. مريم - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. طه - សូរ៉ោះតហា 21. الأنبياء - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. الحج - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. المؤمنون - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. النور - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. الفرقان - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. الشعراء - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. النمل - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. القصص - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. العنكبوت - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. الروم - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. لقمان - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. السجدة - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. الأحزاب - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. سبإ - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. فاطر - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. يس - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. الصافات - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. ص - សូរ៉ោះសទ 39. الزمر - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. غافر - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. فصلت - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. الشورى - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. الزخرف - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. الدخان - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. الجاثية - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. الأحقاف - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. محمد - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. الفتح - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. الحجرات - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. ق - សូរ៉ោះកហ្វ 51. الذاريات - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. الطور - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. النجم - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. القمر - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. الرحمن - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. الواقعة - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. الحديد - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. المجادلة - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. الحشر - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. الممتحنة - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. الصف - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. الجمعة - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. المنافقون - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. التغابن - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. الطلاق - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. التحريم - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. الملك - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. القلم - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. الحاقة - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. المعارج - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. نوح - សូរ៉ោះនួហ 72. الجن - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. المزمل - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. المدثر - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. القيامة - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. الانسان - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. المرسلات - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. النبإ - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. النازعات - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. عبس - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. التكوير - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. الإنفطار - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. المطففين - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. الإنشقاق - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. البروج - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. الطارق - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. الأعلى - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. الغاشية - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. الفجر - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. البلد - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. الشمس - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. الليل - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. الضحى - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. الشرح - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. التين - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. العلق - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. القدر - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. البينة - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. الزلزلة - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. العاديات - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. القارعة - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. التكاثر - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. العصر - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. الهمزة - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. الفيل - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. قريش - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. الماعون - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. الكوثر - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. الكافرون - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. النصر - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. المسد - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. الإخلاص - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. الفلق - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. الناس - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ