పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - పష్టూ అనువాదం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. الفاتحة - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. البقرة - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. آل عمران - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. النساء - సూరహ్ అన్-నిసా 5. المائدة - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. الأنعام - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. الأعراف - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. الأنفال - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. التوبة - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. يونس - సూరహ్ యూనుస్ 11. هود - సూరహ్ హూద్ 12. يوسف - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. الرعد - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. ابراهيم - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. الحجر - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. النحل - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. الإسراء - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. الكهف - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. مريم - సూరహ్ మర్యమ్ 20. طه - సూరహ్ తహా 21. الأنبياء - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. الحج - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. المؤمنون - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. النور - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. الفرقان - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. الشعراء - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. النمل - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. القصص - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. العنكبوت - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. الروم - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. لقمان - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. السجدة - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. الأحزاب - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. سبإ - సూరహ్ సబా 35. فاطر - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. يس - సూరహ్ యా-సీన్ 37. الصافات - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. ص - సూరహ్ సాద్ 39. الزمر - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. غافر - సూరహ్ గాఫిర్ 41. فصلت - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. الشورى - సూరహ్ అష్-షురా 43. الزخرف - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. الدخان - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. الجاثية - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. الأحقاف - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. محمد - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. الفتح - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. الحجرات - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. ق - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. الذاريات - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. الطور - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. النجم - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. القمر - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. الرحمن - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. الواقعة - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. الحديد - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. المجادلة - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. الحشر - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. الممتحنة - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. الصف - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. الجمعة - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. المنافقون - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. التغابن - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. الطلاق - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. التحريم - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. الملك - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. القلم - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. الحاقة - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. المعارج - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. نوح - సూరహ్ నూహ్ 72. الجن - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. المزمل - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. المدثر - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. القيامة - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. الانسان - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. المرسلات - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. النبإ - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. النازعات - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. عبس - సూరహ్ అబస 81. التكوير - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. الإنفطار - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. المطففين - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. الإنشقاق - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. البروج - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. الطارق - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. الأعلى - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. الغاشية - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. الفجر - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. البلد - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. الشمس - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. الليل - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. الضحى - సూరహ్ అద్-దుహా 94. الشرح - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. التين - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. العلق - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. القدر - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. البينة - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. الزلزلة - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. العاديات - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. القارعة - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. التكاثر - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. العصر - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. الهمزة - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. الفيل - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. قريش - సూరహ్ ఖురైష్ 107. الماعون - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. الكوثر - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. الكافرون - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. النصر - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. المسد - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. الإخلاص - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. الفلق - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. الناس - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం