அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - பாஷ்டோ மொழிபெயர்ப்பு * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை


தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. الفاتحة - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. البقرة - ஸூரா அல்பகரா 3. آل عمران - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. النساء - ஸூரா அந்நிஸா 5. المائدة - ஸூரா அல்மாயிதா 6. الأنعام - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. الأعراف - ஸூரா அல்அஃராப் 8. الأنفال - ஸூரா அல்அன்பால் 9. التوبة - ஸூரா அத்தவ்பா 10. يونس - ஸூரா யூனுஸ் 11. هود - ஸூரா ஹூத் 12. يوسف - ஸூரா யூஸுப் 13. الرعد - ஸூரா அர்ரஃத் 14. ابراهيم - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. الحجر - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. النحل - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. الإسراء - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. الكهف - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. مريم - ஸூரா மர்யம் 20. طه - ஸூரா தாஹா 21. الأنبياء - ஸூரா அல்அன்பியா 22. الحج - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. المؤمنون - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. النور - ஸூரா அந்நூர் 25. الفرقان - ஸூரா அல்புர்கான் 26. الشعراء - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. النمل - ஸூரா அந்நம்ல் 28. القصص - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. العنكبوت - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. الروم - ஸூரா அர்ரூம் 31. لقمان - ஸூரா லுக்மான் 32. السجدة - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. الأحزاب - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. سبإ - ஸூரா ஸபஉ 35. فاطر - ஸூரா பாதிர் 36. يس - ஸூரா யாஸீன் 37. الصافات - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. ص - ஸூரா ஸாத் 39. الزمر - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. غافر - ஸூரா ஆஃபிர் 41. فصلت - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. الشورى - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. الزخرف - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. الدخان - ஸூரா அத்துகான் 45. الجاثية - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. الأحقاف - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. محمد - ஸூரா முஹம்மத் 48. الفتح - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. الحجرات - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. ق - ஸூரா காஃப் 51. الذاريات - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. الطور - ஸூரா அத்தூர் 53. النجم - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. القمر - ஸூரா அல்கமர் 55. الرحمن - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. الواقعة - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. الحديد - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. المجادلة - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. الحشر - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. الممتحنة - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. الصف - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. الجمعة - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. المنافقون - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. التغابن - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. الطلاق - ஸூரா அத்தலாக் 66. التحريم - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. الملك - ஸூரா அல்முல்க் 68. القلم - ஸூரா அல்கலம் 69. الحاقة - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. المعارج - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. نوح - ஸூரா நூஹ் 72. الجن - ஸூரா அல்ஜின் 73. المزمل - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. المدثر - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. القيامة - ஸூரா அல்கியாமா 76. الانسان - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. المرسلات - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. النبإ - ஸூரா அந்நபஃ 79. النازعات - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. عبس - ஸூரா அபஸ 81. التكوير - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. الإنفطار - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. المطففين - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. الإنشقاق - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. البروج - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. الطارق - ஸூரா அத்தாரிக் 87. الأعلى - ஸூரா அல்அஃலா 88. الغاشية - ஸூரா அல்காஷியா 89. الفجر - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. البلد - ஸூரா அல்பலத் 91. الشمس - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. الليل - ஸூரா அல்லைல் 93. الضحى - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. الشرح - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. التين - ஸூரா அத்தீன் 96. العلق - ஸூரா அல்அலக் 97. القدر - ஸூரா அல்கத்ர் 98. البينة - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. الزلزلة - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. العاديات - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. القارعة - ஸூரா அல்காரிஆ 102. التكاثر - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. العصر - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. الهمزة - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. الفيل - ஸூரா அல்பீல் 106. قريش - ஸூரா குரைஷ் 107. الماعون - ஸூரா அல்மாஊன் 108. الكوثر - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. الكافرون - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. النصر - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. المسد - ஸூரா அல்மஸத் 112. الإخلاص - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. الفلق - ஸூரா அல்பலக் 114. الناس - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக