ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. الفاتحة - සූරා අල් ෆාතිහා 2. البقرة - සූරා අල් බකරා 3. آل عمران - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. النساء - සූරා අන් නිසා 5. المائدة - සූරා අල් මාඉදා 6. الأنعام - සූරා අල් අන්ආම් 7. الأعراف - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. الأنفال - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. التوبة - සූරා අත් තව්බා 10. يونس - සූරා යූනුස් 11. هود - සූරා හූද් 12. يوسف - සූරා යූසුෆ් 13. الرعد - සූරා අර් රඃද් 14. ابراهيم - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. الحجر - සූරා අල් හිජ්ර් 16. النحل - සූරා අන් නහ්ල් 17. الإسراء - සූරා අල් ඉස්රා 18. الكهف - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. مريم - සූරා මර්යම් 20. طه - සූරා තාහා 21. الأنبياء - සූරා අල් අන්බියා 22. الحج - සූරා අල් හජ් 23. المؤمنون - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. النور - සූරා අන් නූර් 25. الفرقان - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. الشعراء - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. النمل - සූරා අන් නම්ල් 28. القصص - සූරා අල් කසස් 29. العنكبوت - සූරා අල් අන්කබූත් 30. الروم - සූරා අර් රූම් 31. لقمان - සූරා ලුක්මාන් 32. السجدة - සූරා අස්-සජදා 33. الأحزاب - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. سبإ - සූරා සබඃ 35. فاطر - සූරා ෆාතිර් 36. يس - සූරා යාසීන් 37. الصافات - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. ص - සූරා සාද් 39. الزمر - සූරා අස් සුමර් 40. غافر - සූරා ගාෆිර් 41. فصلت - සූරා ෆුස්සිලත් 42. الشورى - සූරා අෂ් ෂූරා 43. الزخرف - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. الدخان - සූරා අද් දුකාන් 45. الجاثية - සූරා අල් ජාසියා 46. الأحقاف - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. محمد - සූරා මුහම්මද් 48. الفتح - සූරා අල් ෆත්හ් 49. الحجرات - සූරා අල් හුජුරාත් 50. ق - සූරා කාෆ් 51. الذاريات - සූරා අස්සාරියාත් 52. الطور - සූරා අත් තූර් 53. النجم - සූරා අන් නජ්ම් 54. القمر - සූරා අල් කමර් 55. الرحمن - සූරා අර් රහ්මාන් 56. الواقعة - සූරා අල් වාකිආ 57. الحديد - සූරා අල් හදීද් 58. المجادلة - සූරා අල් මුජාදලා 59. الحشر - සූරා අල් හෂ්ර් 60. الممتحنة - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. الصف - සූරා අස් සෆ් 62. الجمعة - සූරා අල් ජුමුආ 63. المنافقون - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. التغابن - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. الطلاق - සූරා අත් තලාක් 66. التحريم - සූරා අත් තහ්රීම් 67. الملك - සූරා අල් මුල්ක් 68. القلم - සූරා අල් කලම් 69. الحاقة - සූරා අල් හාක්කා 70. المعارج - සූරා අල් මආරිජ් 71. نوح - සූරා නූහ් 72. الجن - සූරා අල් ජින් 73. المزمل - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. المدثر - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. القيامة - සූරා අල් කියාමා 76. الانسان - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. المرسلات - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. النبإ - සූරා අන් නබඋ 79. النازعات - සූරා අන් නාසිආත් 80. عبس - සූරා අබස 81. التكوير - සූරා අත් තක්වීර් 82. الإنفطار - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. المطففين - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. الإنشقاق - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. البروج - සූරා අල් බුරූජ් 86. الطارق - සූරා අත් තාරික් 87. الأعلى - සූරා අල් අඃලා 88. الغاشية - සූරා අල් ඝාෂියා 89. الفجر - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. البلد - සූරා අල් බලද් 91. الشمس - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. الليل - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. الضحى - සූරා අල් ළුහා 94. الشرح - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. التين - සූරා අත් තීන් 96. العلق - සූරා අල් අලක් 97. القدر - සූරා අල් කද්ර් 98. البينة - සූරා අල් බය්යිනා 99. الزلزلة - සූරා අස් සල්සලා 100. العاديات - සූරා අල් ආදියා 101. القارعة - සූරා අල් කාරිආ 102. التكاثر - සූරා අත් තකාසුර් 103. العصر - සූරා අල් අස්ර් 104. الهمزة - සූරා අල් හුමසා 105. الفيل - සූරා අල් ෆීල් 106. قريش - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. الماعون - සූරා අල් මාඌන් 108. الكوثر - සූරා අල් කව්සර් 109. الكافرون - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. النصر - සූරා අන් නස්ර් 111. المسد - සූරා අල් මසද් 112. الإخلاص - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. الفلق - සූරා අල් ෆලක් 114. الناس - සූරා අන් නාස්
වසන්න