ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තකාසුර්
වාක්‍යය:
 

التكاثر

أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
102-1 تاسو غافله كړئ فخر كولو په یو بل باندې په ډېروالي (د مال، اولاد او قام) سره
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
102-2 تر هغه پورې چې تاسو هدېرو ته ورشئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
102-3 داسې نه ده په كار، ژر ده چې تاسو به پوه شئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ
102-4 بیا بېخي داسې نه ده، ژر ده چې تاسو به پوه شئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ
102-5 داسې نه ده كه تاسو په علم اليقين سره پوهېدلى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ
102-6 تاسو به خامخا ضرور دوزخ وینئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ
102-7 بیا به تاسو خامخا ضرور دغه (دوزخ) د یقین په سترګو وینئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ
102-8 بیا به په دغې ورځ كې له تاسو نه خامخا ضرور د نعمتونو په باره كې تپوس كېږي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තකාසුර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න