ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අන් නාස්
වාක්‍යය:
 

الناس

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
114-1 (اى نبي) ته ووایه: زه د خلقو په رب پورې پناه نیسم
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
114-2 چې د خلقو بادشاه دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
114-3 د خلقو (حقیقي) معبود دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
114-4 له شره د وسوسې اچوونكي، تښتېدونكي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
114-5 هغه چې د خلقو په سینو كې وسوسې اچوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
114-6 چی (دغه وسوسې اچوونكي) له پېریانو او انسانانو ځنې دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අන් නාස්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න