ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆලක්
වාක්‍යය:
 

الفلق

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ
113-1 (اى نبي) ته ووایه: زه په رب د سبا پورې پناه نيسم
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
113-2 د هر هغه شي له شر نه چې ده پیدا كړى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
113-3 او د تیارې شپې له شر نه كله چې تكه توره (او خوره) شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ
113-4 او له شره د هغو (جادوګرو) ښځو چې په غوټو كې پوكي وهونكې دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
113-5 او د حسد كوونكي له شر نه كله چی دى حسد (شروع او ښكاره) كړي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ෆලක්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න