ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් කව්සර්   වාක්‍යය:

الكوثر

اِنَّاۤ اَعْطَیْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۟ؕ
108-1 بېشكه مونږ تا ته كوثر دركړى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۟ؕ
108-2 نو ته د خپل رب لپاره لمونځ كوه او قرباني كوه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۟۠
108-3 بېشكه ستا دښمن هم هغه بې بنیاده (او لاولده) دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් කව්සර්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න