ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් කාෆිරූන්
වාක්‍යය:
 

الكافرون

قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ
109-1 (اى نبي!) ته (دوى ته) ووایه: اى كافرانو!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ
109-2 زه د هغو (شیانو) عبادت نه كوم چی تاسو يې عبادت كوئ
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
109-3 او نه تاسو د هغه ذات عبادت كوونكي يئ چې زه يې عبادت كوم
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ
109-4 او نه زه د هغه شي عبادت كوونكى یم چی تاسو يې عبادت كړى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ
109-5 او نه تاسو عبادت كوونكي یئ د هغه ذات چې زه يې عبادت كوم
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ
109-6 تاسو لپاره ستاسو دین دى او زما لپاره زما دین دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් කාෆිරූන්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න