ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් මාඌන්
වාක්‍යය:
 

الماعون

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ
107-1 ایا تا هغه كس لیدلى چې د بدلي ورځ (قیامت) دروغ ګڼي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ
107-2 نو همدغه هغه كس دى چې یتیم ته دیكې وركوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
107-3 او مسكین ته په طعام وركولو ترغیب نه وركوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ
107-4 نو هلاكت دى لمونځ كوونكو لره
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ
107-5 هغه كسان چې دوى له خپلو لمونځونو نه غافله (او اعراض كوونكي) وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ
107-6 هغه كسان چې دوى ریاكاري كوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ
107-7 او دوى ماعون (د استعمال عام څیزونه هم له یو بل نه) منع كوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් මාඌන්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න