សព្វវចនាធិប្បាយនៃគម្ពីគួរអាន

ឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់នូវការបកស្រាយ និងការបកប្រែដែលអាចអាចជឿទុកចិត្តបានអំពីអត្ថន៍យនៃគម្ពីគួរអានដែលមានគ្រប់ភាសា

 

សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ស្វែងរកការបកប្រែអត្ថន័យនៃគម្ពីគួរអានជាច្រើនភាសាជាមួយនិងជាមួយមុខងារស្វែងរកនិងអាចទាញយកបាន


ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាខ្មែរដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ខ្មែរអុីស្លាម។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ2012 2021-10-25 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-04 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែដែលបានបញ្ចប់

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអង់គ្លេសដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com(កំពុងដំណើរការលើវា) 2024-01-31 - V1.0.14

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF - PDF* -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអង់គ្លេស(សាហេស អុីនធឺណាសាណល់)បោះពុម្ភផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលនួរអុីនធឺណាសាណល់ 2022-07-20 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអង់គ្លេសដោយលោកតាគីយ៉ុទទីន អាល់ហុីឡើលី និងលោកម៉ូហាំម៉ាត់ ម៉ុហសុីន ខន 2019-12-27 - V1.1.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអង់គ្លេស(4 ផ្នែក)ដោយលោកបណ្ឌិត វ៉ាលីទព្លីហាស្ហ អូម៉ើរី 2023-03-12 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាបារាំង ដោយលោកបណ្ឌិតណាពីល រុីទវ៉ាន បោះពុម្ភផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលនួរ អុិនធឺណាសឺណល់ ក្នុងឆ្នាំ 2017 2018-10-11 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាបារាំងដោយលោករ៉ស្ហុីទ ម៉ាអាស្ហ 2021-06-06 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាបារាំង ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ ហាមុីទុលឡោះ។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2022-01-10 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអេស្ប៉ាញ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលនួរ អុិនធឺណាសឺណល់ បោះពុម្ភក្នុងឆ្នាំ2017 2018-10-09 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានទៅជាភាសាអេស្ប៉ាញដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ ហ្គរសុីយ៉ា-បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ក្នុងឆ្នាំ 1433 H 2023-04-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអេស្ប៉ាញ(អាមេរិកឡាទីន) ដោយមជ្ឈមណ្ឌលនួរ អុិនធឺណាសឺណល់ បោះពុម្ភក្នុងឆ្នាំ2017 2018-10-09 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាព័រទុយហ្កាល់ ដោយលោកបណ្ឌិតហុីលមុី ណាសរ៍។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទក្នុងឆ្នាំ1440H 2023-04-15 - V1.3.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-01-17 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស 2021-01-07 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ដោយលោកអាពូ រីឌរ​ ម៉ូហាំម៉ាត់​ អះម៉ាត់​ រ៉សូល។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ​2015​។ 2016-11-27 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យ​គម្ពីគួរអានទៅជាភាសាអ៊ីតាលីដោយលោកអូស្មាន អាសស្ហេីរីហ្វ​- បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទក្នុងឆ្នាំ 1440 H 2022-08-29 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសារ៉ូម៉ានីចេញផ្សាយដោយសម្ព័ន្ធអុីស្លាមនិងវប្បធម៌នៅរ៉ូម៉ានីក្នុងឆ្នាំ 2010 2022-03-27 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2024-01-29 - V2.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាទួរគីដោយលោកសាក់ប៉ាន ព្រីស្ហ។ អាយ៉ាត់មួយចំនួនត្រូវបានកែសំរួលដោយអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ។ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2019-12-26 - V1.1.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាទួរគីដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទសហការជាមួយវែបសាយ islamhouse .com ក្នុងឆ្នាំ​1440H 2018-10-16 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាទួរគី ដោយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនា។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2017-05-23 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាស៊ែបៃហ្សង់ ដោយលោកអាលី ខន ម៉ូសាយុីហ្វ។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2023-12-04 - V1.0.4

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្សកហ្សុី ត្រូវបានបកប្រែដោយមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ (មានតែ ៥ ផ្នែកប៉ុណ្ណោះ) 2022-10-05 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាម៉ាសេដ្យាន និងត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមអ្នកប្រាជ្ញម៉ាសេដ្យាន 2021-04-22 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអាល់បានីដោយលោកហាសាន់ ណាហី- បោះពុម្ពដោយវិទ្យាស្ថានអាល់បានីនៃគំនិត និងអរិយធម៌អុីស្លាមក្នុងឆ្នាំ2006។ 2019-12-22 - V1.1.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាល់បានីដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com(កំពុងដំណើរការលើវា) 2022-11-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាបូស្នី ដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com 2024-02-01 - V2.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានទៅជាភាសាបូស្នីដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ មុីហានូវីច-បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ​2013។ អាយ៉ាត់មួយចំនួនត្រូវបានកែសំរួលដោយអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ។ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2019-12-21 - V1.1.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាបូស្នី ដោយលោកប៊ីសុីម គួរគូត។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2017-04-10 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាស៊ែប៊ីដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com(កំពុងដំណើរការលើវា) 2023-10-08 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអ៊ុយក្រែន ដោយលោកបណ្ឌិតមុីកាអុីលូ យ៉ាគូប៊ូវិច បោះពុម្ភក្នុងឆ្នាំ 1433H។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2021-06-21 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាកាហ្សាក់ស្ថាន ដោយលោកខលីហ្វះ អាល់តាយ។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2017-03-30 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.0.4

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអ៊ូបាគីស្តានដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ សរទីក ម៉ូហាំម៉ាត់​ យូសូហ្វ។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ​1430H។ អាយ៉ាត់មួយចំនួនត្រូវបានកែសំរួលដោយអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ។ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2017-06-09 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអ៊ូបេគីស្ថានដោយលោកអាឡាអូទីន ម៉ានសួរ។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ​1430H។ អាយ៉ាត់មួយចំនួនត្រូវបានកែសំរួលដោយអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ។ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2017-03-25 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាតាជីគីស្ថានដោយ មជ្ឈមណ្ឌល​បកប្រែ​រ៉ូវ៉ាទសហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com។ 2018-09-29 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាតាហ្ស៊ីគីស្ថាន ដោយលោកខៅចា មុីរ៉ូហ្វ ខៅចា មុីរ។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2022-01-24 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយក្រុមហ៊ុន សាប៊ុីក បោះពុម្ភក្នុងឆ្នាំ2016។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2022-05-26 - V1.1.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាឥណ្ឌូនេសុីដោយក្រសួងកិច្ចការអុីស្លាមឥណ្ឌូនេសុី។ អាយ៉ាត់មួយចំនួនត្រូវបានកែសំរួលដោយអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ។ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2021-04-04 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយគណៈកម្មាធិការដែលបានអនុម័តដោយក្រសួងកិច្ចការឥស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ី។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2018-04-19 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាហ្វីលីពីន(តាហ្គាល) ដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com 2023-10-31 - V1.1.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាម៉ាឡេដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ ម៉ូហាំម៉ាត់ ប៉ាស្មីយ៉ះ 2021-01-27 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាចិន ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ ម៉ាកុីន។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2022-09-07 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2023-12-26 - V1.0.4

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF - PDF* -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអយហ្គឺរ ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ សឡេះ។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2018-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាជប៉ុន ដោយលោកសាអុីត សាតូ បោះពុម្ភក្នុងឆ្នាំ 1440H 2023-11-09 - V1.0.9

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាកូរ៉េ ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com 2022-03-03 - V1.0.3

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2023-12-31 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាល់វៀតណាម ដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com 2023-11-09 - V1.0.6

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាវៀតណាម ដោយលោកហាសាន់ អាប់ឌុលកើរីម។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2017-05-31 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាថៃ ដោយក្រុមសមាគម៌និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានក្នុងប្រទេសថៃ។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2016-10-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាខ្មែរដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ខ្មែរអុីស្លាម។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ2012 2021-10-25 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-04 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាពែរ្សដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទសហការជាមួយវែបសាយ​ islamhouse.com 2024-01-01 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាដារីដោយលោកម៉ៅឡាវី ម៉ូហាំម៉ាត់ អាន់វើរ ប៉ាទខសានី 2021-02-16 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាឃឺដ ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ សឡេះ ប៉ាមូូគី។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2023-02-16 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាឃឺដ ដោយលោកសឡាហុទទីន​ អាប់ឌុលការីម 2021-03-28 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាPashtoដោយលោកហ្សាការីយ៉ា អាប់ឌុសសាឡាម និងបានត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាហ្វតី អាប់ឌុលវ៉ាលី ខន។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ​1423H 2020-06-15 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាហេប្រ៊ូ បោះពុម្ពផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលទើរ៉ូស្សាឡាមនៃក្រុងយ៉េរ៉ូសាឡឹម 2023-08-22 - V1.0.3

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអ៊ូរឌូ ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ អុីព្រហុីម ជូណាគ្រី។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2021-11-29 - V1.1.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាឥណ្ឌា ដោយលោកអាហ្សុីសុលហុក អាល់អ៊ូម៉ូរី 2023-01-30 - V1.1.4

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាបង់ក្លាដែស ដោយលោកបណ្ឌិតអាពូពើកើរ ម៉ូហាំម៉ាត់ ហ្សាការីយ៉ា 2021-05-22 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាម៉ារ៉ាធិដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ ស្ហាហ្វៀក អាន់សរី។ បោះពុម្ព​ដោយវិទ្យាស្ថានពៀរ - មុំបៃ។ 2018-10-03 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាតេលូហ្គូ ដោយលោកអាប់ឌុររ៉ហុីម ពិន ម៉ូហាំម៉ាត់ 2024-02-20 - V1.0.6

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្គូចាហ្គូដោយលោករ៉ពីឡា អាល់អុំរី ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអប់រំអុីស្លាម - ណាឌីយ៉ាទ ហ្គូចា - បោះពុម្ព​ដោយវិទ្យាសដោយវិទ្យាស្ថានពៀរ - មុំបៃក្នុងឆ្នាំ2017 2024-01-30 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាម៉ាឡាយ៉ាឡា ដោយលោកអាប់ឌុលហាមុីទ ហុីទើរ និង កាន់ហុី ម៉ូហាំម៉ាត់ 2021-05-30 - V1.0.3

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2023-01-10 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាAssamese ដោយលោករ៉ហ្វុីកុលអុីស្លាម ហាពីពុររ៉ោះម៉ាន។ ក្នុងឆ្នាំ1438H 2024-01-31 - V1.0.4

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាតាមិលដោយលោកអូម៉ើ ស្ហើរុីហ្វ ពិន អាប់ឌុស្សាឡាម 2022-12-13 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាតាមុីល ដោយលោកអាប់ឌុលហាមុីទ អាលពើក៏វី 2021-01-07 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាស៊ីនហាលេស ដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com 2024-02-22 - V1.0.5

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសានេប៉ាល់ ដោយសមាគមអះលុលហាឌីសនៅនេប៉ាល់។ 2021-03-11 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាស្វាហុីលីដោយលោកអាលី ម៉ុហសុីន អាល់ពើវ៉ានី 2021-03-09 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាស្វាហ៊ីលី ដោយលោកបណ្ឌិតអាប់ឌុលឡោះ ម៉ូហាំម៉ាត់ អាពូពើកើរ និងលោកណាសៀរ ខមុីស 2016-11-28 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2024-01-15 - V1.0.16

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាម៉ារី ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ សទុីក និងលោកអាស់សានី ហាប៊ុីប។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2023-12-04 - V1.1.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាយ៉ូរូវដោយលោកអាពូ​ រ៉ហុីម៉ះ​ មុីកាអុីល​ អៃក្វីនី។ បោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ1432H 2021-11-16 - V1.0.6

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ - PDF -

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាហូសា ដោយលោកអាពូប៊ើកើរ ម៉ះម៉ូទ ជូមុី។ត្រូវបានកែសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ ការបកប្រែដេីមអាចចូលមេីលបានក្នុងគោលបំណងផ្តល់យោបល់ វាយតម្លៃ​ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ត។ 2021-01-07 - V1.2.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអ័រម៉ូដោយលោកហ្គាលី អាពេីពួរ អាពេីហ្គូណា។ បោះពុម្ព​ក្នុងឆ្នាំ2009 2023-08-01 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាលូហ្គង់ដា ដោយវិទ្យាស្ថានទ្វីបអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ 2019-10-13 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអុីនគូ ដោយលោកដីយ៉ាន ម៉ូហាំម៉ាត់ 2021-11-28 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាគីនីវ៉ាន់ដា ដោយក្រុមសមាគមមូស្លីមរ៉វ៉ាន់ដា 2022-08-21 - V1.0.3

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសា Dagbani ដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ ប៉ាប៉ា ហ្គូតូប៉ូ 2020-10-29 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាឆេវ៉ា ដោយលោកខលីទ អុីប្រហុីម ប៊ីតាឡា ក្នុងឆ្នាំ2020 2022-04-04 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាអាស្ហាន់តីដោយលោកហើរ៉ូន អុីស្មាអែល 2023-08-16 - V1.0.3

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីគួរអានជាភាសាយ៉ាអ៊ូដោយលោកម៉ូហាំម៉ាត់ អាប់ឌុលហាមុីទ សីលីកា 2020-12-06 - V1.0.2

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាហ្វូឡានីយ៉ះដោយមជ្ឍមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទ សហការជាមួយវែបសាយ islamhouse.com 2022-02-09 - V1.0.1

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

ការអធិប្បាយសង្ខេបនៃគម្ពីគួរអាន

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាអារ៉ាប់ ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2017-02-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2017-01-23 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាពែរ្ស ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2017-01-23 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាទួរគី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2021-08-22 - V1.1.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបូស្នី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2019-04-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាបង់ក្លាដែសលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2020-10-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាអេស្ប៉ាញលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2020-12-31 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្វីលីពីន (តាហ្គាឡុក) ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2017-01-23 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាវៀតណាម ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2019-02-10 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាអុីតាលី ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2019-04-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាបារាំង ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2019-10-03 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាចិនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន ចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2020-09-29 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន 2020-10-01 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការបកប្រែ

តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន

ការអធិប្បាយសាមញ្ញ​ជាភាសាអារ៉ាប់ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឍមណ្ឌលស្តេចហ្វាហាទសម្រាប់បោះពុម្ភគម្ពីគួរអាននៅឯម៉ាឌីណា 2017-02-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការអធិប្បាយ

អត្ថន័យនៃពាក្យក្នុងគមក្នុងគម្ពី Asseraj fi Bayan Gharib Alquran 2017-02-15 - V1.0.0

ស្វែង​រក​ការអធិប្បាយ

ការបកប្រែកំពុងដំណើរការ

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

សេវាកម្មអ្នកអភិវឌ្ឍន៍

សេវាកម្មតម្រង់ទិសអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីផ្តល់នូវមាតិកាដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវការដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីគួរអាន

Developers API

XML

ទាញយកការបកប្រែនៅក្នុង Excel XML

CSV

ទាញយកការបកប្រែនៅក្នុង Excel CSV

Excel

ទាញយកការបកប្រែនៅក្នុង Excel Excel