ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Al-Fâtihah - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Al-Baqarah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Al -I-‘Imrân - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. An-Nisâ’ - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Al-Mâ’ida - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Al-An‘âm - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Al-A‘râf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Al-Anfâl - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. At-Tawba - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Yûnus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Hûd - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Yûsuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Ar-Ra‘d - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Ibrâhîm - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Al-Hijr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. An-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Al-Isrâ’ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Al-Kahf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Maryam - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Tâ-Hâ - សូរ៉ោះតហា 21. Al-Anbiyâ’ - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Al-Hajj - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Al-Mu’minûn - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. An-Nûr - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Al-Furqân - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Ash-Shu‘arâ’ - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. An-Naml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Al-Qasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Al-‘Ankabût - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Ar-Rûm - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Luqmân - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. As-Sajdah - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Al-Ahzâb - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Saba’ - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Fâtir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Yâ-Sîn - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. As-Sâffât - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Sâd - សូរ៉ោះសទ 39. Az-Zumar - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Ghâfir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Fussilat - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Ash-shûrâ - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Az-Zukhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Ad-Dukhân - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Al-Jâthiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Al-Ahqâf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Muhammad - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Al-Fath - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Al-Hujurât - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Qâf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Adh-Dhâriyât - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. At-Tûr - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. An-Najm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Al-Qamar - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Ar-Rahmân - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Al-Wâqi‘ah - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Al-Hadîd - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Al-Mujâdilah - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Al-Hashr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Al-Mumtahanah - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. As-Saff - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Al-Jumu‘a - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Al-Munâfiqûn - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. At-Taghâbun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. At-Talâq - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. At-Tahrîm - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Al-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Al-Qalam - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Al-Hâqqa - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Al-Ma‘ârij - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Nûh - សូរ៉ោះនួហ 72. Al-Jinn - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Al-Muzzammil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Al-Muddaththir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Al-Qiyâmah - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Al-Insân - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Al-Mursalât - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. An-Naba’ - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. An-Nâzi‘ât - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. ‘Abasa - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. At-Takwîr - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Al-Infitâr - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Al-Mutaffifîn - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Al-Inshiqâq - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Al-Burûj - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. At-Târiq - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Al-A‘lâ - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Al-Ghâshiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Al-Fajr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Al-Balad - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Ash-Shams - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Al-Layl - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Ad-Dhuhâ - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Al-Sharh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. At-Tîn - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Al-‘Alaq - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Al-Qadr - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Al-Bayyinah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Al-Zalzalah - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Al-‘Adiyât - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Al-Qâri‘ah - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. At-Takâthur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Al-‘Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Al-Humazah - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Al-Fîl - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Quraysh - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Al-Mâ‘ûn - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Al-Kawthar - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Al-Kâfirûn - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. An-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Al-Masad - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Al-Ikhlâs - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Al-Falaq - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. An-Nâs - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ