የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - ግሪክኛ ትርጉም ‐ ቡቤንሀይም * - የትርጉሞች ማዉጫ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Al-Fâtihah - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Al-Baqarah - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Al -I-‘Imrân - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. An-Nisâ’ - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Al-Mâ’ida - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Al-An‘âm - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Al-A‘râf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Al-Anfâl - ሱረቱ አል-አንፋል 9. At-Tawba - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Yûnus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Hûd - ሱረቱ ሁድ 12. Yûsuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Ar-Ra‘d - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Ibrâhîm - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Al-Hijr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. An-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Al-Isrâ’ - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Al-Kahf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Maryam - ሱረቱ መርየም 20. Tâ-Hâ - ሱረቱ ጣሃ 21. Al-Anbiyâ’ - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Al-Hajj - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Al-Mu’minûn - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. An-Nûr - ሱረቱ አልን ኑር 25. Al-Furqân - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Ash-Shu‘arâ’ - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. An-Naml - ሱረቱ አን ነምል 28. Al-Qasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Al-‘Ankabût - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Ar-Rûm - ሱረቱ አር ሩም 31. Luqmân - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. As-Sajdah - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Al-Ahzâb - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Saba’ - ሱረቱ ሰበእ 35. Fâtir - ሱረቱ ፋጢር 36. Yâ-Sîn - ሱረቱ ያሲን 37. As-Sâffât - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Sâd - ሱረቱ ሷድ 39. Az-Zumar - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Ghâfir - ሱረቱ ጋፊር 41. Fussilat - ሱረቱ ፉሲለት 42. Ash-shûrâ - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Az-Zukhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Ad-Dukhân - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Al-Jâthiyah - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Al-Ahqâf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Muhammad - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Al-Fath - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Al-Hujurât - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Qâf - ሱረቱ ቃፍ 51. Adh-Dhâriyât - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. At-Tûr - ሱረቱ አጥ ጡር 53. An-Najm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Al-Qamar - ሱረቱ አል ቀመር 55. Ar-Rahmân - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Al-Wâqi‘ah - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Al-Hadîd - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Al-Mujâdilah - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Al-Hashr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Al-Mumtahanah - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. As-Saff - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Al-Jumu‘a - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Al-Munâfiqûn - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. At-Taghâbun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. At-Talâq - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. At-Tahrîm - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Al-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Al-Qalam - ሱረቱ አል ቀለም 69. Al-Hâqqa - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Al-Ma‘ârij - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Nûh - ሱረቱ ኑህ 72. Al-Jinn - ሱረቱ አል ጂን 73. Al-Muzzammil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Al-Muddaththir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Al-Qiyâmah - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Al-Insân - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Al-Mursalât - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. An-Naba’ - ሱረቱ አን ነበእ 79. An-Nâzi‘ât - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. ‘Abasa - ሱረቱ ዐበሰ 81. At-Takwîr - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Al-Infitâr - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Al-Mutaffifîn - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Al-Inshiqâq - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Al-Burûj - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. At-Târiq - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Al-A‘lâ - ሱረቱ አል አዕላ 88. Al-Ghâshiyah - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Al-Fajr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Al-Balad - ሱረቱ አል በለድ 91. Ash-Shams - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Al-Layl - ሱረቱ አል ለይል 93. Ad-Dhuhâ - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Al-Sharh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. At-Tîn - ሱረቱ አት ቲን 96. Al-‘Alaq - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Al-Qadr - ሱረቱ አል ቀድር 98. Al-Bayyinah - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Al-Zalzalah - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Al-‘Adiyât - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Al-Qâri‘ah - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. At-Takâthur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Al-‘Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Al-Humazah - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Al-Fîl - ሱረቱ አል ፊል 106. Quraysh - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Al-Mâ‘ûn - ሱረቱ አል ማዑን 108. Al-Kawthar - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Al-Kâfirûn - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. An-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Al-Masad - ሱረቱ አል መሰድ 112. Al-Ikhlâs - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Al-Falaq - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. An-Nâs - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት