Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. Al-Fâtihah - Chương Al-Fatihah 2. Al-Baqarah - Chương Al-Baqarah 3. Al -I-‘Imrân - Chương Ali 'Imran 4. An-Nisâ’ - Chương Al-Nisa' 5. Al-Mâ’ida - Chương Al-Ma-idah 6. Al-An‘âm - Chương Al-An-'am 7. Al-A‘râf - Chương Al-'Araf 8. Al-Anfâl - Chương Al-Anfal 9. At-Tawba - Chương Al-Tawbah 10. Yûnus - Chương Yunus 11. Hûd - Chương Hud 12. Yûsuf - Chương Yusuf 13. Ar-Ra‘d - Chương Al-R'ad 14. Ibrâhîm - Chương Ibrahim 15. Al-Hijr - Chương Al-Hijr 16. An-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Al-Isrâ’ - Chương Al-Isra' 18. Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Maryam - Chương Mar-yam 20. Tâ-Hâ - Chương Taha 21. Al-Anbiyâ’ - Chương Al-Ambiya' 22. Al-Hajj - Chương Al-Hajj 23. Al-Mu’minûn - Chương Al-Muminun 24. An-Nûr - Chương Al-Nur 25. Al-Furqân - Chương Al-Furqan 26. Ash-Shu‘arâ’ - Chương Al-Shu-'ara' 27. An-Naml - Chương Al-Naml 28. Al-Qasas - Chương Al-Qasas 29. Al-‘Ankabût - Chương Al-'Ankabut 30. Ar-Rûm - Chương Al-Rum 31. Luqmân - Chương Luqman 32. As-Sajdah - Chương Al-Sajadah 33. Al-Ahzâb - Chương Al-Ahzab 34. Saba’ - Chương Saba' 35. Fâtir - Chương Fatir 36. Yâ-Sîn - Chương Yasin 37. As-Sâffât - Chương Saffat 38. Sâd - Chương Sad 39. Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Ghâfir - Chương Ghafir 41. Fussilat - Chương Fussilat 42. Ash-shûrâ - Chương Al-Shura 43. Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Ad-Dukhân - Chương Al-Dukhan 45. Al-Jâthiyah - Chương Al-Jathiyah 46. Al-Ahqâf - Chương Al-Ahqaf 47. Muhammad - Chương Muhammad 48. Al-Fath - Chương Al-Fat-h 49. Al-Hujurât - Chương Al-Hujurat 50. Qâf - Chương Qaf 51. Adh-Dhâriyât - Chương Al-Zariyat 52. At-Tûr - Chương Al-Tur 53. An-Najm - Chương Al-Najm 54. Al-Qamar - Chương Al-Qamar 55. Ar-Rahmân - Chương Al-Rahman 56. Al-Wâqi‘ah - Chương Al-Waqi-'ah 57. Al-Hadîd - Chương Al-Hadid 58. Al-Mujâdilah - Chương Al-Mujadalah 59. Al-Hashr - Chương Al-Hashr 60. Al-Mumtahanah - Chương Al-Mumtahinah 61. As-Saff - Chương Al-Saf 62. Al-Jumu‘a - Chương Al-Jumu-'ah 63. Al-Munâfiqûn - Chương Al-Munafiqun 64. At-Taghâbun - Chương Al-Taghabun 65. At-Talâq - Chương Al-Talaq 66. At-Tahrîm - Chương Al-Tahrim 67. Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Al-Qalam - Chương Al-Qalam 69. Al-Hâqqa - Chương Al-Haqah 70. Al-Ma‘ârij - Chương Al-Ma-'arij 71. Nûh - Chương Nuh 72. Al-Jinn - Chương Al-Jinn 73. Al-Muzzammil - Chương Al-Muzzammil 74. Al-Muddaththir - Chương Al-Muddaththir 75. Al-Qiyâmah - Chương Al-Qiyamah 76. Al-Insân - Chương Al-Insan 77. Al-Mursalât - Chương Al-Mursalat 78. An-Naba’ - Chương Al-Naba' 79. An-Nâzi‘ât - Chương Al-Nazi-'at 80. ‘Abasa - Chương 'Abasa 81. At-Takwîr - Chương Al-Takwir 82. Al-Infitâr - Chương Al-Infitar 83. Al-Mutaffifîn - Chương Al-Mutaffifin 84. Al-Inshiqâq - Chương Al-Inshiqaq 85. Al-Burûj - Chương Al-Buruj 86. At-Târiq - Chương Al-Tariq 87. Al-A‘lâ - Chương Al-'Ala 88. Al-Ghâshiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Ash-Shams - Chương Al-Shams 92. Al-Layl - Chương Al-Lail 93. Ad-Dhuhâ - Chương Al-Dhuha 94. Al-Sharh - Chương Al-Sharh 95. At-Tîn - Chương Al-Tin 96. Al-‘Alaq - Chương Al-'Alaq 97. Al-Qadr - Chương Al-Qadar 98. Al-Bayyinah - Chương Al-Baiyinah 99. Al-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Al-‘Adiyât - Chương Al-'Adiyat 101. Al-Qâri‘ah - Chương Al-Qari-'ah 102. At-Takâthur - Chương Al-Takathur 103. Al-‘Asr - Chương Al-'Asr 104. Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Al-Fîl - Chương Al-Fil 106. Quraysh - Chương Quraish 107. Al-Mâ‘ûn - Chương Al-Ma-'un 108. Al-Kawthar - Chương Al-Kawthar 109. Al-Kâfirûn - Chương Al-Kafirun 110. An-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Al-Ikhlâs - Chương Al-Ikhlas 113. Al-Falaq - Chương Al-Falaq 114. An-Nâs - Chương Al-Nas
Đóng lại