വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ജർമൻ വിവർത്തനം - ബൂബൻഹെയ്മ്. * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Al-Fâtihah - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Al-Baqarah - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Al -I-‘Imrân - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. An-Nisâ’ - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Al-Mâ’ida - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Al-An‘âm - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Al-A‘râf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Al-Anfâl - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. At-Tawba - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Yûnus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Hûd - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Yûsuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Ar-Ra‘d - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Ibrâhîm - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Al-Hijr - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. An-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Al-Isrâ’ - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Al-Kahf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Maryam - സൂറത്ത് മർയം 20. Tâ-Hâ - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Al-Anbiyâ’ - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Al-Hajj - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Al-Mu’minûn - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. An-Nûr - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Al-Furqân - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Ash-Shu‘arâ’ - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. An-Naml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Al-Qasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Al-‘Ankabût - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Ar-Rûm - സൂറത്തു റൂം 31. Luqmân - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. As-Sajdah - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Al-Ahzâb - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Saba’ - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Fâtir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Yâ-Sîn - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. As-Sâffât - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Sâd - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Az-Zumar - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Ghâfir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Fussilat - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Ash-shûrâ - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Az-Zukhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Ad-Dukhân - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Al-Jâthiyah - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Al-Ahqâf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Muhammad - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Al-Fath - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Al-Hujurât - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Qâf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Adh-Dhâriyât - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. At-Tûr - സൂറത്തുത്തൂർ 53. An-Najm - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Al-Qamar - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Ar-Rahmân - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Al-Wâqi‘ah - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Al-Hadîd - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Al-Mujâdilah - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Al-Hashr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Al-Mumtahanah - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. As-Saff - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Al-Jumu‘a - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Al-Munâfiqûn - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. At-Taghâbun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. At-Talâq - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. At-Tahrîm - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Al-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Al-Qalam - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Al-Hâqqa - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Al-Ma‘ârij - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Nûh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Al-Jinn - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Al-Muzzammil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Al-Muddaththir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Al-Qiyâmah - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Al-Insân - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Al-Mursalât - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. An-Naba’ - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. An-Nâzi‘ât - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. ‘Abasa - സൂറത്ത് അബസ 81. At-Takwîr - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Al-Infitâr - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Al-Mutaffifîn - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Al-Inshiqâq - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Al-Burûj - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. At-Târiq - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Al-A‘lâ - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Al-Ghâshiyah - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Al-Fajr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Al-Balad - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Ash-Shams - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Al-Layl - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Ad-Dhuhâ - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Al-Sharh - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. At-Tîn - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Al-‘Alaq - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Al-Qadr - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Al-Bayyinah - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Al-Zalzalah - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Al-‘Adiyât - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Al-Qâri‘ah - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. At-Takâthur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Al-‘Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Al-Humazah - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Al-Fîl - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Quraysh - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Al-Mâ‘ûn - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Al-Kawthar - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Al-Kâfirûn - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. An-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Al-Masad - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Al-Ikhlâs - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Al-Falaq - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. An-Nâs - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക