அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பு - போப்பன்ஹெய்ம் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Al-Fâtihah - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Al-Baqarah - ஸூரா அல்பகரா 3. Al -I-‘Imrân - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. An-Nisâ’ - ஸூரா அந்நிஸா 5. Al-Mâ’ida - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Al-An‘âm - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Al-A‘râf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Al-Anfâl - ஸூரா அல்அன்பால் 9. At-Tawba - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Yûnus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Hûd - ஸூரா ஹூத் 12. Yûsuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Ar-Ra‘d - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Ibrâhîm - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Al-Hijr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. An-Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Al-Isrâ’ - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Al-Kahf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Maryam - ஸூரா மர்யம் 20. Tâ-Hâ - ஸூரா தாஹா 21. Al-Anbiyâ’ - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Al-Hajj - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Al-Mu’minûn - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. An-Nûr - ஸூரா அந்நூர் 25. Al-Furqân - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Ash-Shu‘arâ’ - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. An-Naml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Al-Qasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Al-‘Ankabût - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Ar-Rûm - ஸூரா அர்ரூம் 31. Luqmân - ஸூரா லுக்மான் 32. As-Sajdah - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Al-Ahzâb - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Saba’ - ஸூரா ஸபஉ 35. Fâtir - ஸூரா பாதிர் 36. Yâ-Sîn - ஸூரா யாஸீன் 37. As-Sâffât - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Sâd - ஸூரா ஸாத் 39. Az-Zumar - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Ghâfir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Fussilat - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Ash-shûrâ - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Az-Zukhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Ad-Dukhân - ஸூரா அத்துகான் 45. Al-Jâthiyah - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Al-Ahqâf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Muhammad - ஸூரா முஹம்மத் 48. Al-Fath - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Al-Hujurât - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Qâf - ஸூரா காஃப் 51. Adh-Dhâriyât - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. At-Tûr - ஸூரா அத்தூர் 53. An-Najm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Al-Qamar - ஸூரா அல்கமர் 55. Ar-Rahmân - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Al-Wâqi‘ah - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Al-Hadîd - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Al-Mujâdilah - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Al-Hashr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Al-Mumtahanah - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. As-Saff - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Al-Jumu‘a - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Al-Munâfiqûn - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. At-Taghâbun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. At-Talâq - ஸூரா அத்தலாக் 66. At-Tahrîm - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Al-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Al-Qalam - ஸூரா அல்கலம் 69. Al-Hâqqa - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Al-Ma‘ârij - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Nûh - ஸூரா நூஹ் 72. Al-Jinn - ஸூரா அல்ஜின் 73. Al-Muzzammil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Al-Muddaththir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Al-Qiyâmah - ஸூரா அல்கியாமா 76. Al-Insân - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Al-Mursalât - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. An-Naba’ - ஸூரா அந்நபஃ 79. An-Nâzi‘ât - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. ‘Abasa - ஸூரா அபஸ 81. At-Takwîr - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Al-Infitâr - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Al-Mutaffifîn - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Al-Inshiqâq - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Al-Burûj - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. At-Târiq - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Al-A‘lâ - ஸூரா அல்அஃலா 88. Al-Ghâshiyah - ஸூரா அல்காஷியா 89. Al-Fajr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Al-Balad - ஸூரா அல்பலத் 91. Ash-Shams - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Al-Layl - ஸூரா அல்லைல் 93. Ad-Dhuhâ - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Al-Sharh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. At-Tîn - ஸூரா அத்தீன் 96. Al-‘Alaq - ஸூரா அல்அலக் 97. Al-Qadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Al-Bayyinah - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Al-Zalzalah - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Al-‘Adiyât - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Al-Qâri‘ah - ஸூரா அல்காரிஆ 102. At-Takâthur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Al-‘Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Al-Humazah - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Al-Fîl - ஸூரா அல்பீல் 106. Quraysh - ஸூரா குரைஷ் 107. Al-Mâ‘ûn - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Al-Kawthar - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Al-Kâfirûn - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. An-Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Al-Masad - ஸூரா அல்மஸத் 112. Al-Ikhlâs - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Al-Falaq - ஸூரா அல்பலக் 114. An-Nâs - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக