Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Alman dilinə tərcümə - Bobnihaym * - Tərcumənin mündəricatı

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zəhmət olmasa surə seçin
1. Al-Fâtihah - əl-Fatihə 2. Al-Baqarah - əl-Bəqərə 3. Al -I-‘Imrân - Ali-İmran 4. An-Nisâ’ - ən-Nisa 5. Al-Mâ’ida - əl-Maidə 6. Al-An‘âm - əl-Ənam 7. Al-A‘râf - əl-Əraf 8. Al-Anfâl - əl-Ənfal 9. At-Tawba - ət-Tovbə 10. Yûnus - Yunus 11. Hûd - Hud 12. Yûsuf - Yusuf 13. Ar-Ra‘d - ər-Rəd 14. Ibrâhîm - İbrahim 15. Al-Hijr - əl-Hicr 16. An-Nahl - ən-Nəhl 17. Al-Isrâ’ - əl-İsra 18. Al-Kahf - əl-Kəhf 19. Maryam - Məryəm 20. Tâ-Hâ - Ta ha 21. Al-Anbiyâ’ - əl-Ənbiya 22. Al-Hajj - əl-Həcc 23. Al-Mu’minûn - əl-Muminun 24. An-Nûr - ən-Nur 25. Al-Furqân - əl-Furqan 26. Ash-Shu‘arâ’ - əş-Şuəra 27. An-Naml - ən-Nəml 28. Al-Qasas - əl-Qəsəs 29. Al-‘Ankabût - əl-Ənkəbut 30. Ar-Rûm - ər-Rum 31. Luqmân - Loğman 32. As-Sajdah - əs-Səcdə 33. Al-Ahzâb - əl-Əhzab 34. Saba’ - Səba 35. Fâtir - Fatir 36. Yâ-Sîn - Ya sin 37. As-Sâffât - əs-Saffat 38. Sâd - Sad 39. Az-Zumar - əz-Zumər 40. Ghâfir - Ğafir 41. Fussilat - Fussilət 42. Ash-shûrâ - əş-Şura 43. Az-Zukhruf - əz-Zuxruf 44. Ad-Dukhân - əd-Duxan 45. Al-Jâthiyah - əl-Casiyə 46. Al-Ahqâf - əl-Əhqaf 47. Muhammad - Muhəmməd 48. Al-Fath - əl-Fəth 49. Al-Hujurât - əl-Hucurat 50. Qâf - Qaf 51. Adh-Dhâriyât - əz-Zariyat 52. At-Tûr - ət-Tur 53. An-Najm - ən-Nəcm 54. Al-Qamar - əl-Qəmər 55. Ar-Rahmân - ər-Rəhman 56. Al-Wâqi‘ah - əl-Vaqiə 57. Al-Hadîd - əl-Hədid 58. Al-Mujâdilah - əl-Mucadilə 59. Al-Hashr - əl-Həşr 60. Al-Mumtahanah - əl-Mumtəhənə 61. As-Saff - əs-Saff 62. Al-Jumu‘a - əl-Cumuə 63. Al-Munâfiqûn - əl-Munafiqun 64. At-Taghâbun - ət-Təğabun 65. At-Talâq - ət-Talaq 66. At-Tahrîm - ət-Təhrim 67. Al-Mulk - əl-Mulk 68. Al-Qalam - əl-Qələm 69. Al-Hâqqa - əl-Haqqə 70. Al-Ma‘ârij - əl-Məaric 71. Nûh - Nuh 72. Al-Jinn - əl-Cinn 73. Al-Muzzammil - əl-Muzzəmmil 74. Al-Muddaththir - əl-Muddəssir 75. Al-Qiyâmah - əl-Qiyamə 76. Al-Insân - əl-İnsan 77. Al-Mursalât - əl-Mursəlat 78. An-Naba’ - ən-Nəbə 79. An-Nâzi‘ât - ən-Naziat 80. ‘Abasa - Əbəsə 81. At-Takwîr - ət-Təkvir 82. Al-Infitâr - əl-İnfitar 83. Al-Mutaffifîn - əl-Mutaffifin 84. Al-Inshiqâq - əl-İnşiqaq 85. Al-Burûj - əl-Buruc 86. At-Târiq - ət-Tariq 87. Al-A‘lâ - əl-Əla 88. Al-Ghâshiyah - əl-Ğaşiyə 89. Al-Fajr - əl-Fəcr 90. Al-Balad - əl-Bələd 91. Ash-Shams - əş-Şəms 92. Al-Layl - əl-Leyl 93. Ad-Dhuhâ - əd-Duha 94. Al-Sharh - əş-Şərh 95. At-Tîn - ət-Tin 96. Al-‘Alaq - əl-Ələq 97. Al-Qadr - əl-Qədr 98. Al-Bayyinah - əl-Beyyinə 99. Al-Zalzalah - əz-Zəlzələ 100. Al-‘Adiyât - əl-Adiyat 101. Al-Qâri‘ah - əl-Qariə 102. At-Takâthur - ət-Təkasur 103. Al-‘Asr - əl-Əsr 104. Al-Humazah - əl-Huməzə 105. Al-Fîl - əl-Fil 106. Quraysh - Qureyş 107. Al-Mâ‘ûn - əl-Maun 108. Al-Kawthar - əl-Kovsər 109. Al-Kâfirûn - əl-Kafirun 110. An-Nasr - ən-Nəsr 111. Al-Masad - əl-Məsəd 112. Al-Ikhlâs - əl-İxlas 113. Al-Falaq - əl-Fələq 114. An-Nâs - ən-Nas
Bağlamaq