ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Al-Fâtihah - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Al-Baqarah - සූරා අල් බකරා 3. Al -I-‘Imrân - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. An-Nisâ’ - සූරා අන් නිසා 5. Al-Mâ’ida - සූරා අල් මාඉදා 6. Al-An‘âm - සූරා අල් අන්ආම් 7. Al-A‘râf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Al-Anfâl - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. At-Tawba - සූරා අත් තව්බා 10. Yûnus - සූරා යූනුස් 11. Hûd - සූරා හූද් 12. Yûsuf - සූරා යූසුෆ් 13. Ar-Ra‘d - සූරා අර් රඃද් 14. Ibrâhîm - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Al-Hijr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. An-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Al-Isrâ’ - සූරා අල් ඉස්රා 18. Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Maryam - සූරා මර්යම් 20. Tâ-Hâ - සූරා තාහා 21. Al-Anbiyâ’ - සූරා අල් අන්බියා 22. Al-Hajj - සූරා අල් හජ් 23. Al-Mu’minûn - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. An-Nûr - සූරා අන් නූර් 25. Al-Furqân - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Ash-Shu‘arâ’ - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. An-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Al-Qasas - සූරා අල් කසස් 29. Al-‘Ankabût - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Ar-Rûm - සූරා අර් රූම් 31. Luqmân - සූරා ලුක්මාන් 32. As-Sajdah - සූරා අස්-සජදා 33. Al-Ahzâb - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Saba’ - සූරා සබඃ 35. Fâtir - සූරා ෆාතිර් 36. Yâ-Sîn - සූරා යාසීන් 37. As-Sâffât - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Sâd - සූරා සාද් 39. Az-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Ghâfir - සූරා ගාෆිර් 41. Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Ash-shûrâ - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Az-Zukhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Ad-Dukhân - සූරා අද් දුකාන් 45. Al-Jâthiyah - සූරා අල් ජාසියා 46. Al-Ahqâf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Muhammad - සූරා මුහම්මද් 48. Al-Fath - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Al-Hujurât - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Qâf - සූරා කාෆ් 51. Adh-Dhâriyât - සූරා අස්සාරියාත් 52. At-Tûr - සූරා අත් තූර් 53. An-Najm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Al-Qamar - සූරා අල් කමර් 55. Ar-Rahmân - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Al-Wâqi‘ah - සූරා අල් වාකිආ 57. Al-Hadîd - සූරා අල් හදීද් 58. Al-Mujâdilah - සූරා අල් මුජාදලා 59. Al-Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Al-Mumtahanah - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. As-Saff - සූරා අස් සෆ් 62. Al-Jumu‘a - සූරා අල් ජුමුආ 63. Al-Munâfiqûn - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. At-Taghâbun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. At-Talâq - සූරා අත් තලාක් 66. At-Tahrîm - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Al-Qalam - සූරා අල් කලම් 69. Al-Hâqqa - සූරා අල් හාක්කා 70. Al-Ma‘ârij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Nûh - සූරා නූහ් 72. Al-Jinn - සූරා අල් ජින් 73. Al-Muzzammil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Al-Muddaththir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Al-Qiyâmah - සූරා අල් කියාමා 76. Al-Insân - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Al-Mursalât - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. An-Naba’ - සූරා අන් නබඋ 79. An-Nâzi‘ât - සූරා අන් නාසිආත් 80. ‘Abasa - සූරා අබස 81. At-Takwîr - සූරා අත් තක්වීර් 82. Al-Infitâr - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Al-Mutaffifîn - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Al-Inshiqâq - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Al-Burûj - සූරා අල් බුරූජ් 86. At-Târiq - සූරා අත් තාරික් 87. Al-A‘lâ - සූරා අල් අඃලා 88. Al-Ghâshiyah - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. Ash-Shams - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Al-Layl - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Ad-Dhuhâ - සූරා අල් ළුහා 94. Al-Sharh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. At-Tîn - සූරා අත් තීන් 96. Al-‘Alaq - සූරා අල් අලක් 97. Al-Qadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Al-Bayyinah - සූරා අල් බය්යිනා 99. Al-Zalzalah - සූරා අස් සල්සලා 100. Al-‘Adiyât - සූරා අල් ආදියා 101. Al-Qâri‘ah - සූරා අල් කාරිආ 102. At-Takâthur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Al-‘Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Al-Humazah - සූරා අල් හුමසා 105. Al-Fîl - සූරා අල් ෆීල් 106. Quraysh - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Al-Mâ‘ûn - සූරා අල් මාඌන් 108. Al-Kawthar - සූරා අල් කව්සර් 109. Al-Kâfirûn - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. An-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Al-Ikhlâs - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Al-Falaq - සූරා අල් ෆලක් 114. An-Nâs - සූරා අන් නාස්
වසන්න