ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ආදියා   වාක්‍යය:

Al-‘Adiyât

وَٱلۡعَٰدِيَٰتِ ضَبۡحٗا
Bei den schnaubend Rennenden,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱلۡمُورِيَٰتِ قَدۡحٗا
den (mit ihren Hufen) Funken Schlagenden,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَٱلۡمُغِيرَٰتِ صُبۡحٗا
den am Morgen Angreifenden,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَثَرۡنَ بِهِۦ نَقۡعٗا
die darin Staub aufwirbeln,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَوَسَطۡنَ بِهِۦ جَمۡعًا
die dann mitten in die Ansammlung eindringen!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ
Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ
und er (selbst) ist darüber wahrlich Zeuge.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ
Und er ist in seiner Liebe zum (eigenen) Besten wahrlich heftig.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
۞ أَفَلَا يَعۡلَمُ إِذَا بُعۡثِرَ مَا فِي ٱلۡقُبُورِ
Weiß er denn nicht? Wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ
und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist,...
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّخَبِيرُۢ
ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich Kundig sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ආදියා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න