ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තාරික්
වාක්‍යය:
 

At-Târiq

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ
Beim Himmel und dem Pochenden!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ
Und was läßt dich wissen, was der Pochende ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
(Es ist) der durchbohrend helle Stem.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ
Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter (eingesetzt) ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ
So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ
Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ
das zwischen der Lende und der (weiblichen) Brust hervorkommt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ
Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ
am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ
Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ
Beim Himmel mit der Wiederkehr
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ
und der Erde mit ihren Sprüngen!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ
Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ
er ist kein Scherz.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدٗا
Sie wenden eine List an,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَكِيدُ كَيۡدٗا
Und Ich wende eine List an.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا
So lasse den Ungläubigen noch Zeit; lasse ihnen nur eine Weile Zeit.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තාරික්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්‍රෑන්ක් බූපන්හායිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මදීනාහි උතුම් කුර්ආනය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා වූ රජු ෆහද් සංකීර්ණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න