ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

බහාලීම XML බහාලීම CSV බහාලීම Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තාරික්
වාක්‍යය:
 

At-Târiq

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ
Beim Himmel und dem Pochenden!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ
Und was läßt dich wissen, was der Pochende ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ
(Es ist) der durchbohrend helle Stem.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِن كُلُّ نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ
Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter (eingesetzt) ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ
So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ
Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ
das zwischen der Lende und der (weiblichen) Brust hervorkommt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ
Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ
am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ
Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ
Beim Himmel mit der Wiederkehr
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ
und der Erde mit ihren Sprüngen!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ
Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ
er ist kein Scherz.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدٗا
Sie wenden eine List an,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَكِيدُ كَيۡدٗا
Und Ich wende eine List an.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا
So lasse den Ungläubigen noch Zeit; lasse ihnen nur eine Weile Zeit.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අත් තාරික්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න