ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ළුහා   වාක්‍යය:

Ad-Dhuhâ

وَٱلضُّحَىٰ
Bei der Morgenhelle
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ
und der Nacht, wenn sie (alles) umhüllt!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet noch haßt Er (dich).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ
Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ
Und dein Herr wird dir wahrlich geben, und dann wirst du zufrieden sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ
Hat Er dich nicht als Waise gefunden und (dir) dann Zuflucht verschafft
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ
und dich irregehend gefunden und dann rechtgeleitet
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ
und dich arm gefunden und dann reich gemacht?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ
Was nun die Waise angeht, so unterjoche (sie) nicht,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
und was den Bettler angeht, so fahre (ihn) nicht an,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ
und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle (davon).
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ළුහා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න