ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ලෙය්ල්   වාක්‍යය:

Al-Layl

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ
Bei der Nacht, wenn sie (alles) überdeckt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
und dem Tag, wenn er (in seiner Helligkeit) erscheint,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
und Dem, Der das Männliche und das Weibliche erschaffen hat!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ
Euer Bemühen ist wahrlich verschieden.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
und das Beste für wahr hält,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ
so werden Wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ
Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
und das Beste für Lüge erklärt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ
so werden Wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen;
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
und was soll sein Besitz ihm nützen, wenn er sich ins Verderben stürzt?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ
Uns obliegt wahrlich die Rechtleitung.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ
Und Uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارٗا تَلَظَّىٰ
So habe Ich euch gewarnt vor einem Feuer, das lodert,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى
dem nur der Unseligste ausgesetzt sein wird,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
der (die Botschaft) für Lüge erklärt und sich abkehrt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى
Doch davon ferngehalten wird der Gottesfürchtigste werden,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
der seinen Besitz hingibt, um sich zu läutern,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ
und niemand hat bei ihm eine Gunst (anzurechnen), die vergolten werden müßte,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ
sondern (er handelt) im Trachten nach dem Angesicht seines höchsten Herrn.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ
Und er wird wahrlich zufrieden sein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ලෙය්ල්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න