ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂම්ෂ්   වාක්‍යය:

Ash-Shams

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا
Bei der Sonne und ihrer Morgenhelle
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
und dem Mond, wenn er ihr folgt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
und dem Tag, wenn er sie erscheinen läßt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا
und der Nacht, wenn sie sie überdeckt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
und dem Himmel und Dem, Der ihn aufgebaut hat,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا
und der Erde und Dem, Der sie ausgebreitet hat,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا
und einer (jeden) Seele und Dem, Der sie zurechtgeformt hat
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا
und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat!
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
Wohl ergehen wird es ja jemandem, der sie läutert,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern läßt.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ
Die Tamud erklärten in ihrer Auflehnung (die Botschaft) für Lüge,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا
als der Unseligste von ihnen sich erhob.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا
Allahs Gesandter sagte zu ihnen: (Achtet auf) Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوَّىٰهَا
Sie aber bezichtigten ihn der Lüge, und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder, und so ebnete Er über ihnen die Erde ein.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَا يَخَافُ عُقۡبَٰهَا
Und Er (Allah) fürchtet nicht die Folge davon.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂම්ෂ්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න