કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જર્મ ભાષાતર - બુબેનહાયમ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Al-Fâtihah - અલ્ ફાતિહા 2. Al-Baqarah - અલ્ બકરહ 3. Al -I-‘Imrân - આલિ ઇમરાન 4. An-Nisâ’ - અન્ નિસા 5. Al-Mâ’ida - અલ્ માઇદહ 6. Al-An‘âm - અલ્ અન્આમ 7. Al-A‘râf - અલ્ અઅરાફ 8. Al-Anfâl - અલ્ અન્ફાલ 9. At-Tawba - અત્ તૌબા 10. Yûnus - યૂનુસ 11. Hûd - હૂદ 12. Yûsuf - યૂસુફ 13. Ar-Ra‘d - અર્ રઅદ 14. Ibrâhîm - ઈબ્રાહીમ 15. Al-Hijr - અલ્ હિજ્ર 16. An-Nahl - અન્ નહલ 17. Al-Isrâ’ - અલ્ ઇસ્રા 18. Al-Kahf - અલ્ કહફ 19. Maryam - મરયમ 20. Tâ-Hâ - તો-હા 21. Al-Anbiyâ’ - અલ્ અન્બિયા 22. Al-Hajj - અલ્ હજ્ 23. Al-Mu’minûn - અલ્ મુઅમિનૂન 24. An-Nûr - અન્ નૂર 25. Al-Furqân - અલ્ ફુરકાન 26. Ash-Shu‘arâ’ - અશ્ શુઅરાઅ 27. An-Naml - અન્ નમલ 28. Al-Qasas - અલ્ કસસ 29. Al-‘Ankabût - અલ્ અન્કબુત 30. Ar-Rûm - અર્ રુમ 31. Luqmân - લુકમાન 32. As-Sajdah - અસ્ સજદહ 33. Al-Ahzâb - અલ્ અહઝાબ 34. Saba’ - સબા 35. Fâtir - ફાતિર 36. Yâ-Sîn - યાસિન 37. As-Sâffât - અસ્ સોફ્ફાત 38. Sâd - સૉદ 39. Az-Zumar - અઝ્ ઝુમર 40. Ghâfir - ગાફિર 41. Fussilat - ફુસ્સિલત 42. Ash-shûrâ - અશ્ શૂરા 43. Az-Zukhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Ad-Dukhân - અદ્ દુખાન 45. Al-Jâthiyah - અલ્ જાષિયહ 46. Al-Ahqâf - અલ્ અહકાફ 47. Muhammad - મુહમ્મદ 48. Al-Fath - અલ્ ફત્હ 49. Al-Hujurât - અલ્ હુજુરાત 50. Qâf - કૉફ 51. Adh-Dhâriyât - અઝ્ ઝારિયાત 52. At-Tûr - અત્ તૂર 53. An-Najm - અન્ નજમ 54. Al-Qamar - અલ્ કમર 55. Ar-Rahmân - અર્ રહમાન 56. Al-Wâqi‘ah - અલ્ વાકિઆ 57. Al-Hadîd - અલ્ હદીદ 58. Al-Mujâdilah - અલ્ મુજાદિલહ 59. Al-Hashr - અલ્ હશ્ર 60. Al-Mumtahanah - અલ્ મુમતહિનહ 61. As-Saff - અસ્ સફ 62. Al-Jumu‘a - અલ્ જુમ્આ 63. Al-Munâfiqûn - અલ્ મુનાફિકુન 64. At-Taghâbun - અત્ તગાબુન 65. At-Talâq - અત્ તલાક 66. At-Tahrîm - અત્ તહરીમ 67. Al-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Al-Qalam - અલ્ કલમ 69. Al-Hâqqa - અલ્ હાકકહ 70. Al-Ma‘ârij - અલ્ મઆરિજ 71. Nûh - નૂહ 72. Al-Jinn - અલ્ જિન 73. Al-Muzzammil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Al-Muddaththir - અલ્ મુદષષિર 75. Al-Qiyâmah - અલ્ કિયામહ 76. Al-Insân - અલ્ ઇન્સાન 77. Al-Mursalât - અલ્ મુર્સલાત 78. An-Naba’ - અન્ નબા 79. An-Nâzi‘ât - અન્ નાઝિઆત 80. ‘Abasa - અબસ 81. At-Takwîr - અત્ તકવીર 82. Al-Infitâr - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Al-Mutaffifîn - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Al-Inshiqâq - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Al-Burûj - અલ્ બુરુજ 86. At-Târiq - અત્ તારિક 87. Al-A‘lâ - અલ્ અઅલા 88. Al-Ghâshiyah - અલ્ ગોશિયહ 89. Al-Fajr - અલ્ ફજર 90. Al-Balad - અલ્ બલદ 91. Ash-Shams - અશ્ શમ્શ 92. Al-Layl - અલ્ લૈલ 93. Ad-Dhuhâ - અઝ્ ઝોહા 94. Al-Sharh - અશ્ શરહ 95. At-Tîn - અત્ તીન 96. Al-‘Alaq - અલ્ અલક 97. Al-Qadr - અલ્ કદર 98. Al-Bayyinah - અલ્ બય્યિનહ 99. Al-Zalzalah - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Al-‘Adiyât - અલ્ આદિયાત 101. Al-Qâri‘ah - અલ્ કોરિઅહ 102. At-Takâthur - અત્ તકાષુર 103. Al-‘Asr - અલ્ અસ્ર 104. Al-Humazah - અલ્ હુમઝહ 105. Al-Fîl - અલ્ ફીલ 106. Quraysh - કુરૈશ 107. Al-Mâ‘ûn - અલ્ માઉન 108. Al-Kawthar - અલ્ કૌષર 109. Al-Kâfirûn - અલ્ કાફિરુન 110. An-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Al-Masad - અલ્ મસદ 112. Al-Ikhlâs - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Al-Falaq - અલ્ ફલક 114. An-Nâs - અન્ નાસ
બંધ કરો