કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જર્મ ભાષાતર - બુબેનહાયમ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ ઇખ્લાસ   આયત:

Al-Ikhlâs

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
Sag: Er ist Allah, Einer,
અરબી તફસીરો:
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
Allah, der Überlegene.
અરબી તફસીરો:
لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden,
અરબી તફસીરો:
وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ
und niemand ist Ihm jemals gleich.
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ ઇખ્લાસ
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - જર્મ ભાષાતર - બુબેનહાયમ - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

જર્મન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, ભાષાતર કરનારનું નામ અબ્દુલ્લાહ અસ્સોમિત (ફ્રેન્ક બુબેનહીમ) અને ડૉ. નદીમ ઇલ્યાસ

બંધ કરો