Salin ng mga Kahulugan ng Marangal na Qur'an - Salin sa Wikang Aleman ni Bobenhayim * - Indise ng mga Salin

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mangyaring Pumili ng Surah
1. Al-Fâtihah - Al-Fātihah 2. Al-Baqarah - Al-Baqarah 3. Al -I-‘Imrân - Āl-‘Imrān 4. An-Nisâ’ - An-Nisā’ 5. Al-Mâ’ida - Al-Mā’idah 6. Al-An‘âm - Al-An‘ām 7. Al-A‘râf - Al-A‘rāf 8. Al-Anfâl - Al-Anfāl 9. At-Tawba - At-Tawbah 10. Yûnus - Yūnus 11. Hûd - Hūd 12. Yûsuf - Yūsuf 13. Ar-Ra‘d - Ar-Ra‘d 14. Ibrâhîm - Ibrāhīm 15. Al-Hijr - Al-Hijr 16. An-Nahl - An-Nahl 17. Al-Isrâ’ - Al-Isrā’ 18. Al-Kahf - Al-Kahf 19. Maryam - Maryam 20. Tâ-Hâ - Tā-ha 21. Al-Anbiyâ’ - Al-Anbiyā’ 22. Al-Hajj - Al-Hajj 23. Al-Mu’minûn - Al-Mu’minūn 24. An-Nûr - An-Noor 25. Al-Furqân - Al-Furqān 26. Ash-Shu‘arâ’ - Ash-Shu‘arā’ 27. An-Naml - An-Naml 28. Al-Qasas - Al-Qasas 29. Al-‘Ankabût - Al-‘Ankabūt 30. Ar-Rûm - Ar-Rūm 31. Luqmân - Luqmān 32. As-Sajdah - As-Sajdah 33. Al-Ahzâb - Al-Ahzāb 34. Saba’ - Saba’ 35. Fâtir - Fātir 36. Yâ-Sîn - Yā-Sīn 37. As-Sâffât - As-Sāffāt 38. Sâd - Sād 39. Az-Zumar - Az-Zumar 40. Ghâfir - Ghāfir 41. Fussilat - Fussilat 42. Ash-shûrâ - Ash-Shūra 43. Az-Zukhruf - Az-Zukhruf 44. Ad-Dukhân - Ad-Dukhān 45. Al-Jâthiyah - Al-Jāthiyah 46. Al-Ahqâf - Al-Ahqāf 47. Muhammad - Muhammad 48. Al-Fath - Al-Fat'h 49. Al-Hujurât - Al-Hujurāt 50. Qâf - Qāf 51. Adh-Dhâriyât - Adh-Dhāriyāt 52. At-Tûr - At-Toor 53. An-Najm - An-Najm 54. Al-Qamar - Al-Qamar 55. Ar-Rahmân - Ar-Rahmān 56. Al-Wâqi‘ah - Al-Wāqi‘ah 57. Al-Hadîd - Al-Hadīd 58. Al-Mujâdilah - Al-Mujādalah 59. Al-Hashr - Al-Hashr 60. Al-Mumtahanah - Al-Mumtahanah 61. As-Saff - As-Saff 62. Al-Jumu‘a - Al-Jumu‘ah 63. Al-Munâfiqûn - Al-Munāfiqūn 64. At-Taghâbun - At-Taghābun 65. At-Talâq - At-Talāq 66. At-Tahrîm - At-Tahrīm 67. Al-Mulk - Al-Mulk 68. Al-Qalam - Al-Qalam 69. Al-Hâqqa - Al-Hāqqah 70. Al-Ma‘ârij - Al-Ma‘ārij 71. Nûh - Nūh 72. Al-Jinn - Al-Jinn 73. Al-Muzzammil - Al-Muzzammil 74. Al-Muddaththir - Al-Muddaththir 75. Al-Qiyâmah - Al-Qiyāmah 76. Al-Insân - Al-Insān 77. Al-Mursalât - Al-Mursalāt 78. An-Naba’ - An-Naba’ 79. An-Nâzi‘ât - An-Nāzi‘āt 80. ‘Abasa - ‘Abasa 81. At-Takwîr - At-Takwīr 82. Al-Infitâr - Al-Infitār 83. Al-Mutaffifîn - Al-Mutaffifīn 84. Al-Inshiqâq - Al-Inshiqāq 85. Al-Burûj - Al-Burūj 86. At-Târiq - At-Tāriq 87. Al-A‘lâ - Al-A‘lā 88. Al-Ghâshiyah - Al-Ghāshiyah 89. Al-Fajr - Al-Fajr 90. Al-Balad - Al-Balad 91. Ash-Shams - Ash-Shams 92. Al-Layl - Al-Layl 93. Ad-Dhuhâ - Ad-Duhā 94. Al-Sharh - Ash-Sharh 95. At-Tîn - At-Teen 96. Al-‘Alaq - Al-‘Alaq 97. Al-Qadr - Al-Qadr 98. Al-Bayyinah - Al-Bayyinah 99. Al-Zalzalah - Az-Zalzalah 100. Al-‘Adiyât - Al-‘Ādiyāt 101. Al-Qâri‘ah - Al-Qāri‘ah 102. At-Takâthur - At-Takāthur 103. Al-‘Asr - Al-‘Asr 104. Al-Humazah - Al-Humazah 105. Al-Fîl - Al-Feel 106. Quraysh - Quraysh 107. Al-Mâ‘ûn - Al-Mā‘ūn 108. Al-Kawthar - Al-Kawthar 109. Al-Kâfirûn - Al-Kāfirūn 110. An-Nasr - An-Nasr 111. Al-Masad - Al-Masad 112. Al-Ikhlâs - Al-Ikhlās 113. Al-Falaq - Al-Falaq 114. An-Nâs - An-Nās
Isara