పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Al-Fâtihah - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Al-Baqarah - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Al -I-‘Imrân - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. An-Nisâ’ - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Al-Mâ’ida - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Al-An‘âm - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Al-A‘râf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Al-Anfâl - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. At-Tawba - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Yûnus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Hûd - సూరహ్ హూద్ 12. Yûsuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Ar-Ra‘d - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Ibrâhîm - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Al-Hijr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. An-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Al-Isrâ’ - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Maryam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Tâ-Hâ - సూరహ్ తహా 21. Al-Anbiyâ’ - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Al-Hajj - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Al-Mu’minûn - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. An-Nûr - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Al-Furqân - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Ash-Shu‘arâ’ - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. An-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Al-Qasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Al-‘Ankabût - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Ar-Rûm - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Luqmân - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. As-Sajdah - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Al-Ahzâb - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Saba’ - సూరహ్ సబా 35. Fâtir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Yâ-Sîn - సూరహ్ యా-సీన్ 37. As-Sâffât - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Sâd - సూరహ్ సాద్ 39. Az-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Ghâfir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Ash-shûrâ - సూరహ్ అష్-షురా 43. Az-Zukhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Ad-Dukhân - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Al-Jâthiyah - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Al-Ahqâf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Muhammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Al-Fath - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Al-Hujurât - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Qâf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Adh-Dhâriyât - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. At-Tûr - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. An-Najm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Al-Qamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Ar-Rahmân - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Al-Wâqi‘ah - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Al-Hadîd - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Al-Mujâdilah - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Al-Hashr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Al-Mumtahanah - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. As-Saff - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Al-Jumu‘a - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Al-Munâfiqûn - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. At-Taghâbun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. At-Talâq - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. At-Tahrîm - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Al-Qalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Al-Hâqqa - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Al-Ma‘ârij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Nûh - సూరహ్ నూహ్ 72. Al-Jinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Al-Muzzammil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Al-Muddaththir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Al-Qiyâmah - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Al-Insân - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Al-Mursalât - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. An-Naba’ - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. An-Nâzi‘ât - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. ‘Abasa - సూరహ్ అబస 81. At-Takwîr - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Al-Infitâr - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Al-Mutaffifîn - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Al-Inshiqâq - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Al-Burûj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. At-Târiq - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Al-A‘lâ - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Al-Ghâshiyah - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Ash-Shams - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Al-Layl - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Ad-Dhuhâ - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Al-Sharh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. At-Tîn - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Al-‘Alaq - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Al-Qadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Al-Bayyinah - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Al-Zalzalah - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Al-‘Adiyât - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Al-Qâri‘ah - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. At-Takâthur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Al-‘Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Al-Humazah - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Al-Fîl - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Quraysh - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Al-Mâ‘ûn - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Al-Kawthar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Al-Kâfirûn - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. An-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Al-Ikhlâs - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Al-Falaq - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. An-Nâs - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం