పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అన్-నాస్   వచనం:

An-Nâs

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
dem König der Menschen,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
dem Gott der Menschen,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
der in die Brüste der Menschen einflüstert,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
von den Ginn und den Menschen.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అన్-నాస్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - జర్మన్ అనువాదం - బుబెన్ హీమ్ - అనువాదాల విషయసూచిక

ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను జర్మన్ లోకి అనువదించడం. దాని అనువాదకులు అబ్దుల్లా అస్-సమిత్ (ఫ్రాంక్ బుబెన్ హైమ్) మరియు డా: నదీమ్ ఇల్యాస్.

మూసివేయటం