ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាន់ណាស   អាយ៉ាត់:

An-Nâs

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
dem König der Menschen,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
dem Gott der Menschen,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
der in die Brüste der Menschen einflüstert,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
von den Ginn und den Menschen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាន់ណាស
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ