ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាទួរគី - បណ្ឌិត​ អាលី អូហ្សុីក និងអ្នកដទៃទៀត * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Sûratu'l-Fâtiha - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Sûratu'l-Bakarah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Sûratu Âl-i İmrân - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Sûratu'n-Nisâ - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Sûratu'l-Mâide - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Sûratu'l-En'âm - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Sûratu'l-A'râf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Sûratu'l-Enfâl - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Sûratu't-Tevbe - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Sûratu Yûnus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Sûratu Hûd - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Sûratu Yûsuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Sûratu'r-Ra'd - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Sûratu İbrâhîm - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Sûratu'l-Hicr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Sûratu'n-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Sûratu'l-İsrâ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Sûratu'l-Kehf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Sûratu Meryem - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Sûratu Tâhâ - សូរ៉ោះតហា 21. Sûratu'l-Enbiyâ - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Sûratu'l-Hacc - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Sûratu'l-Mu'minûn - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Sûratu'n-Nûr - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Sûratu'l-Furkân - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Sûratu'n-Neml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Sûratu'l-Kasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Sûratu'l-Ankebût - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Sûratu'r-Rûm - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Sûratu'l-Lokmân - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Sûratu's-Secde - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Sûratu'l-Ahzâb - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Sûratu's-Sebe - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Sûratu Fâtır - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Sûratu Yâsîn - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Sûratu's-Saffât - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Sûratu's-Sâd - សូរ៉ោះសទ 39. Sûratu'z-Zumer - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Sûretu Ğâfir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Sûretu Fussilet - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Sûretu'ş-Şûrâ - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Sûretu'z-Zuhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Sûretu'd-Duhân - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Sûretu'l-Câsiye - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Sûretu'l-Ahkâf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Sûretu Muhammed - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Sûretu'l-Feth - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Sûretu'l-Hucurât - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Sûretu Kâf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Sûretu'z-Zâriyât - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Sûretu't-Tûr - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Sûretu'n-Necm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Sûretu'l-Kamer - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Sûretu'r-Rahmân - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Sûretu'l-Vâkıa - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Sûretu'l-Hadîd - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Sûretu'l-Mucâdele - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Sûretu'l-Haşr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Sûretu'l-Mumtehine - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Sûretu's-Saf - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Sûretu'l-Cumuah - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Sûretu't-Teğâbun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Sûretu't-Talâk - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Sûretu't-Tahrîm - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Sûretu'l-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Sûretu'l-Kalem - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Sûretu'l-Hakkâh - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Sûretu'l-Meâric - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Sûretu'n-Nûh - សូរ៉ោះនួហ 72. Sûretu'l-Cin - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Sûretu'l-Muzzemmil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Sûretu'l-Muddessir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Sûretu'l-İnsân - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Sûretu'l-Mürselât - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Sûretu'n-Nebe - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Sûretu'n-Nâziât - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Sûretu Abese - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Sûretu't-Tekvîr - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Sûretu'l-İnfitâr - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Sûretu'l-İnşikâk - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Sûretu'l-Burûc - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Sûretu't-Târık - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Sûretu'l-Â'lâ - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Sûretu'l-Ğâşiye - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Sûretu'l-Fecr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Sûretu'l-Beled - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Sûretu'ş-Şems - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Sûretu'l-Leyl - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Sûretu'd-Duhâ - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Sûretu'ş-Şerh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Sûretu't-Tîn - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Sûretu'l-Alak - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Sûretu'l-Kadr - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Sûretu'l-Beyyine - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Sûretu'l-Zelzele - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Sûretu'l-Âdiyât - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Sûretu'l-Kâria - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Sûretu't-Tekâsur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Sûretu'l-Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Sûretu'l-Humezeh - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Sûretu'l-Fîl - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Sûretu Kurayş - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Sûretu'l-Mâûn - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Sûretu'l-Kevser - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Sûretu'l-Kâfirûn - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Sûretu'n-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Sûretu'l-Mesed - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Sûretu'l-İhlâs - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Sûretu'l-Felak - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Sûretu'n-Nâs - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ