ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ತುರ್ಕಿ ಅನುವಾದ - ಡಾ. ಅಲಿ ಒಜೆಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Sûratu'l-Fâtiha - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Sûratu'l-Bakarah - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Sûratu Âl-i İmrân - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Sûratu'n-Nisâ - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Sûratu'l-Mâide - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Sûratu'l-En'âm - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Sûratu'l-A'râf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Sûratu'l-Enfâl - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Sûratu't-Tevbe - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Sûratu Yûnus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Sûratu Hûd - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Sûratu Yûsuf - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Sûratu'r-Ra'd - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Sûratu İbrâhîm - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Sûratu'l-Hicr - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Sûratu'n-Nahl - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Sûratu'l-İsrâ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Sûratu'l-Kehf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Sûratu Meryem - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Sûratu Tâhâ - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Sûratu'l-Enbiyâ - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Sûratu'l-Hacc - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Sûratu'l-Mu'minûn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Sûratu'n-Nûr - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Sûratu'l-Furkân - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Sûratu'n-Neml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Sûratu'l-Kasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Sûratu'l-Ankebût - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Sûratu'r-Rûm - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Sûratu'l-Lokmân - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Sûratu's-Secde - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Sûratu'l-Ahzâb - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Sûratu's-Sebe - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Sûratu Fâtır - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Sûratu Yâsîn - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Sûratu's-Saffât - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Sûratu's-Sâd - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Sûratu'z-Zumer - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Sûretu Ğâfir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Sûretu Fussilet - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Sûretu'ş-Şûrâ - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Sûretu'z-Zuhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Sûretu'd-Duhân - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Sûretu'l-Câsiye - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Sûretu'l-Ahkâf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Sûretu Muhammed - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Sûretu'l-Feth - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Sûretu'l-Hucurât - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Sûretu Kâf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Sûretu'z-Zâriyât - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Sûretu't-Tûr - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Sûretu'n-Necm - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Sûretu'l-Kamer - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Sûretu'r-Rahmân - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Sûretu'l-Vâkıa - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Sûretu'l-Hadîd - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Sûretu'l-Mucâdele - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Sûretu'l-Haşr - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Sûretu'l-Mumtehine - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Sûretu's-Saf - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Sûretu'l-Cumuah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Sûretu't-Teğâbun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Sûretu't-Talâk - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Sûretu't-Tahrîm - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Sûretu'l-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Sûretu'l-Kalem - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Sûretu'l-Hakkâh - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Sûretu'l-Meâric - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Sûretu'n-Nûh - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Sûretu'l-Cin - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Sûretu'l-Muzzemmil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Sûretu'l-Muddessir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Sûretu'l-İnsân - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Sûretu'l-Mürselât - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Sûretu'n-Nebe - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Sûretu'n-Nâziât - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Sûretu Abese - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Sûretu't-Tekvîr - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Sûretu'l-İnfitâr - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Sûretu'l-İnşikâk - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Sûretu'l-Burûc - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Sûretu't-Târık - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Sûretu'l-Â'lâ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Sûretu'l-Ğâşiye - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Sûretu'l-Fecr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Sûretu'l-Beled - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Sûretu'ş-Şems - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Sûretu'l-Leyl - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Sûretu'd-Duhâ - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Sûretu'ş-Şerh - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Sûretu't-Tîn - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Sûretu'l-Alak - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Sûretu'l-Kadr - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Sûretu'l-Beyyine - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Sûretu'l-Zelzele - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Sûretu'l-Âdiyât - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Sûretu'l-Kâria - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Sûretu't-Tekâsur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Sûretu'l-Asr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Sûretu'l-Humezeh - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Sûretu'l-Fîl - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Sûretu Kurayş - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Sûretu'l-Mâûn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Sûretu'l-Kevser - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Sûretu'l-Kâfirûn - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Sûretu'n-Nasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Sûretu'l-Mesed - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Sûretu'l-İhlâs - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Sûretu'l-Felak - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Sûretu'n-Nâs - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ