Қуръони Карим маъноларининг таржимаси - Туркча таржима, таржимон: д. Али Ўзек ва бошқалар * - Таржималар мундарижаси

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Лутфан, сурани танланг
1. Sûratu'l-Fâtiha - Фотиҳа сураси 2. Sûratu'l-Bakarah - Бақара сураси 3. Sûratu Âl-i İmrân - Оли Имрон сураси 4. Sûratu'n-Nisâ - Нисо сураси 5. Sûratu'l-Mâide - Моида сураси 6. Sûratu'l-En'âm - Анъом сураси 7. Sûratu'l-A'râf - Аъроф сураси 8. Sûratu'l-Enfâl - Анфол сураси 9. Sûratu't-Tevbe - Тавба сураси 10. Sûratu Yûnus - Юнус сураси 11. Sûratu Hûd - Ҳуд сураси 12. Sûratu Yûsuf - Юсуф сураси 13. Sûratu'r-Ra'd - Раъд сураси 14. Sûratu İbrâhîm - Иброҳим сураси 15. Sûratu'l-Hicr - Ҳижр сураси 16. Sûratu'n-Nahl - Наҳл сураси 17. Sûratu'l-İsrâ - Исроъ сураси 18. Sûratu'l-Kehf - Каҳф сураси 19. Sûratu Meryem - Марям сураси 20. Sûratu Tâhâ - Тоҳа сураси 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Анбиё сураси 22. Sûratu'l-Hacc - Ҳаж сураси 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Мўъминун сураси 24. Sûratu'n-Nûr - Нур сураси 25. Sûratu'l-Furkân - Фурқон сураси 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Шуъаро сураси 27. Sûratu'n-Neml - Намл сураси 28. Sûratu'l-Kasas - Қасас сураси 29. Sûratu'l-Ankebût - Анкабут сураси 30. Sûratu'r-Rûm - Рум сураси 31. Sûratu'l-Lokmân - Луқмон сураси 32. Sûratu's-Secde - Сажда сураси 33. Sûratu'l-Ahzâb - Аҳзоб сураси 34. Sûratu's-Sebe - Сабаъ сураси 35. Sûratu Fâtır - Фотир сураси 36. Sûratu Yâsîn - Ёсин сураси 37. Sûratu's-Saffât - Соффот сураси 38. Sûratu's-Sâd - Сод сураси 39. Sûratu'z-Zumer - Зумар сураси 40. Sûretu Ğâfir - Ғофир сураси 41. Sûretu Fussilet - Фуссилат сураси 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Шўро сураси 43. Sûretu'z-Zuhruf - Зухруф сураси 44. Sûretu'd-Duhân - Духон сураси 45. Sûretu'l-Câsiye - Жосия сураси 46. Sûretu'l-Ahkâf - Аҳқоф сураси 47. Sûretu Muhammed - Муҳаммад сураси 48. Sûretu'l-Feth - Фатҳ сураси 49. Sûretu'l-Hucurât - Ҳужурот сураси 50. Sûretu Kâf - Қоф сураси 51. Sûretu'z-Zâriyât - Зориёт сураси 52. Sûretu't-Tûr - Тур сураси 53. Sûretu'n-Necm - Нажм сураси 54. Sûretu'l-Kamer - Қамар сураси 55. Sûretu'r-Rahmân - ар-Раҳмон сураси 56. Sûretu'l-Vâkıa - Воқеъа сураси 57. Sûretu'l-Hadîd - Ҳадид сураси 58. Sûretu'l-Mucâdele - Мужодала сураси 59. Sûretu'l-Haşr - Ҳашр сураси 60. Sûretu'l-Mumtehine - Мумтаҳана сураси 61. Sûretu's-Saf - Софф сураси 62. Sûretu'l-Cumuah - Жумъа сураси 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Мунофиқун сураси 64. Sûretu't-Teğâbun - Тағобун сураси 65. Sûretu't-Talâk - Талоқ сураси 66. Sûretu't-Tahrîm - Таҳрим сураси 67. Sûretu'l-Mulk - Мулк сураси 68. Sûretu'l-Kalem - Қалам сураси 69. Sûretu'l-Hakkâh - ал-Ҳааққаҳ сураси 70. Sûretu'l-Meâric - Маъориж сураси 71. Sûretu'n-Nûh - Нуҳ сураси 72. Sûretu'l-Cin - Жин сураси 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Муззаммил сураси 74. Sûretu'l-Muddessir - Муддассир сураси 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Қиёмат сураси 76. Sûretu'l-İnsân - Инсон сураси 77. Sûretu'l-Mürselât - Мурсалот сураси 78. Sûretu'n-Nebe - Набаъ сураси 79. Sûretu'n-Nâziât - Нозиъот сураси 80. Sûretu Abese - Абаса сураси 81. Sûretu't-Tekvîr - Таквир сураси 82. Sûretu'l-İnfitâr - Инфитор сураси 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Мутоффифийн сураси 84. Sûretu'l-İnşikâk - Иншиқоқ сураси 85. Sûretu'l-Burûc - Буруж сураси 86. Sûretu't-Târık - Ториқ сураси 87. Sûretu'l-Â'lâ - Аъло сураси 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Ғошия сураси 89. Sûretu'l-Fecr - Фажр сураси 90. Sûretu'l-Beled - Балад сураси 91. Sûretu'ş-Şems - Шамс сураси 92. Sûretu'l-Leyl - Лайл сураси 93. Sûretu'd-Duhâ - Зуҳо сураси 94. Sûretu'ş-Şerh - Иншироҳ сураси 95. Sûretu't-Tîn - Тийн сураси 96. Sûretu'l-Alak - Алақ сураси 97. Sûretu'l-Kadr - Қадр сураси 98. Sûretu'l-Beyyine - Баййина сураси 99. Sûretu'l-Zelzele - Залзала сураси 100. Sûretu'l-Âdiyât - вал-Одиёт сураси 101. Sûretu'l-Kâria - Қориъа сураси 102. Sûretu't-Tekâsur - Такосур сураси 103. Sûretu'l-Asr - Аср сураси 104. Sûretu'l-Humezeh - Ҳумаза сураси 105. Sûretu'l-Fîl - Фил сураси 106. Sûretu Kurayş - Қурайш сураси 107. Sûretu'l-Mâûn - Моун сураси 108. Sûretu'l-Kevser - Кавсар сураси 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Кофирун сураси 110. Sûretu'n-Nasr - Наср сураси 111. Sûretu'l-Mesed - Масад сураси 112. Sûretu'l-İhlâs - Ихлос сураси 113. Sûretu'l-Felak - Фалақ сураси 114. Sûretu'n-Nâs - Нос сураси
Ёпиш