ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - තුර්කි පරිවර්තනය - ආචාර්ය. අලි ඔස්ක් සහ විද්වත් කණ්ඩායම * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Sûratu'l-Fâtiha - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Sûratu'l-Bakarah - සූරා අල් බකරා 3. Sûratu Âl-i İmrân - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Sûratu'n-Nisâ - සූරා අන් නිසා 5. Sûratu'l-Mâide - සූරා අල් මාඉදා 6. Sûratu'l-En'âm - සූරා අල් අන්ආම් 7. Sûratu'l-A'râf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Sûratu'l-Enfâl - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Sûratu't-Tevbe - සූරා අත් තව්බා 10. Sûratu Yûnus - සූරා යූනුස් 11. Sûratu Hûd - සූරා හූද් 12. Sûratu Yûsuf - සූරා යූසුෆ් 13. Sûratu'r-Ra'd - සූරා අර් රඃද් 14. Sûratu İbrâhîm - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Sûratu'l-Hicr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Sûratu'n-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Sûratu'l-İsrâ - සූරා අල් ඉස්රා 18. Sûratu'l-Kehf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Sûratu Meryem - සූරා මර්යම් 20. Sûratu Tâhâ - සූරා තාහා 21. Sûratu'l-Enbiyâ - සූරා අල් අන්බියා 22. Sûratu'l-Hacc - සූරා අල් හජ් 23. Sûratu'l-Mu'minûn - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Sûratu'n-Nûr - සූරා අන් නූර් 25. Sûratu'l-Furkân - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Sûratu'n-Neml - සූරා අන් නම්ල් 28. Sûratu'l-Kasas - සූරා අල් කසස් 29. Sûratu'l-Ankebût - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Sûratu'r-Rûm - සූරා අර් රූම් 31. Sûratu'l-Lokmân - සූරා ලුක්මාන් 32. Sûratu's-Secde - සූරා අස්-සජදා 33. Sûratu'l-Ahzâb - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Sûratu's-Sebe - සූරා සබඃ 35. Sûratu Fâtır - සූරා ෆාතිර් 36. Sûratu Yâsîn - සූරා යාසීන් 37. Sûratu's-Saffât - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Sûratu's-Sâd - සූරා සාද් 39. Sûratu'z-Zumer - සූරා අස් සුමර් 40. Sûretu Ğâfir - සූරා ගාෆිර් 41. Sûretu Fussilet - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Sûretu'ş-Şûrâ - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Sûretu'z-Zuhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Sûretu'd-Duhân - සූරා අද් දුකාන් 45. Sûretu'l-Câsiye - සූරා අල් ජාසියා 46. Sûretu'l-Ahkâf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Sûretu Muhammed - සූරා මුහම්මද් 48. Sûretu'l-Feth - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Sûretu'l-Hucurât - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Sûretu Kâf - සූරා කාෆ් 51. Sûretu'z-Zâriyât - සූරා අස්සාරියාත් 52. Sûretu't-Tûr - සූරා අත් තූර් 53. Sûretu'n-Necm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Sûretu'l-Kamer - සූරා අල් කමර් 55. Sûretu'r-Rahmân - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Sûretu'l-Vâkıa - සූරා අල් වාකිආ 57. Sûretu'l-Hadîd - සූරා අල් හදීද් 58. Sûretu'l-Mucâdele - සූරා අල් මුජාදලා 59. Sûretu'l-Haşr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Sûretu'l-Mumtehine - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Sûretu's-Saf - සූරා අස් සෆ් 62. Sûretu'l-Cumuah - සූරා අල් ජුමුආ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Sûretu't-Teğâbun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Sûretu't-Talâk - සූරා අත් තලාක් 66. Sûretu't-Tahrîm - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Sûretu'l-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Sûretu'l-Kalem - සූරා අල් කලම් 69. Sûretu'l-Hakkâh - සූරා අල් හාක්කා 70. Sûretu'l-Meâric - සූරා අල් මආරිජ් 71. Sûretu'n-Nûh - සූරා නූහ් 72. Sûretu'l-Cin - සූරා අල් ජින් 73. Sûretu'l-Muzzemmil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Sûretu'l-Muddessir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - සූරා අල් කියාමා 76. Sûretu'l-İnsân - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Sûretu'l-Mürselât - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Sûretu'n-Nebe - සූරා අන් නබඋ 79. Sûretu'n-Nâziât - සූරා අන් නාසිආත් 80. Sûretu Abese - සූරා අබස 81. Sûretu't-Tekvîr - සූරා අත් තක්වීර් 82. Sûretu'l-İnfitâr - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Sûretu'l-İnşikâk - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Sûretu'l-Burûc - සූරා අල් බුරූජ් 86. Sûretu't-Târık - සූරා අත් තාරික් 87. Sûretu'l-Â'lâ - සූරා අල් අඃලා 88. Sûretu'l-Ğâşiye - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Sûretu'l-Fecr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Sûretu'l-Beled - සූරා අල් බලද් 91. Sûretu'ş-Şems - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Sûretu'l-Leyl - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Sûretu'd-Duhâ - සූරා අල් ළුහා 94. Sûretu'ş-Şerh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Sûretu't-Tîn - සූරා අත් තීන් 96. Sûretu'l-Alak - සූරා අල් අලක් 97. Sûretu'l-Kadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Sûretu'l-Beyyine - සූරා අල් බය්යිනා 99. Sûretu'l-Zelzele - සූරා අස් සල්සලා 100. Sûretu'l-Âdiyât - සූරා අල් ආදියා 101. Sûretu'l-Kâria - සූරා අල් කාරිආ 102. Sûretu't-Tekâsur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Sûretu'l-Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Sûretu'l-Humezeh - සූරා අල් හුමසා 105. Sûretu'l-Fîl - සූරා අල් ෆීල් 106. Sûretu Kurayş - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Sûretu'l-Mâûn - සූරා අල් මාඌන් 108. Sûretu'l-Kevser - සූරා අල් කව්සර් 109. Sûretu'l-Kâfirûn - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Sûretu'n-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Sûretu'l-Mesed - සූරා අල් මසද් 112. Sûretu'l-İhlâs - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Sûretu'l-Felak - සූරා අල් ෆලක් 114. Sûretu'n-Nâs - සූරා අන් නාස්
වසන්න