ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - තුර්කි පරිවර්තනය - ආචාර්ය. අලි ඔස්ක් සහ විද්වත් කණ්ඩායම * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්   වාක්‍යය:

Sûretu'ş-Şerh

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
yükünü senden alıp atmadık mı?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
Belini büken
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Boş kaldın mı hemen başka işe koyul
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
ve yalnız Rabbine yönel.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - තුර්කි පරිවර්තනය - ආචාර්ය. අලි ඔස්ක් සහ විද්වත් කණ්ඩායම - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි තුර්කි පරිවර්තනය - විද්වත් කණ්ඩායමක් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යස්ථානයේ අධීක්ෂණය යටතේ නිවැරදි කරන ලදි. මුල් පරිවර්තනය යෝජනා, අඛණ්ඩ ඇගයීම සහ සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත හැකිය.

වසන්න