કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - તુર્કી ભાષાતર - અલી ઔઝક અને અન્ય લોકો * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Sûratu'l-Fâtiha - અલ્ ફાતિહા 2. Sûratu'l-Bakarah - અલ્ બકરહ 3. Sûratu Âl-i İmrân - આલિ ઇમરાન 4. Sûratu'n-Nisâ - અન્ નિસા 5. Sûratu'l-Mâide - અલ્ માઇદહ 6. Sûratu'l-En'âm - અલ્ અન્આમ 7. Sûratu'l-A'râf - અલ્ અઅરાફ 8. Sûratu'l-Enfâl - અલ્ અન્ફાલ 9. Sûratu't-Tevbe - અત્ તૌબા 10. Sûratu Yûnus - યૂનુસ 11. Sûratu Hûd - હૂદ 12. Sûratu Yûsuf - યૂસુફ 13. Sûratu'r-Ra'd - અર્ રઅદ 14. Sûratu İbrâhîm - ઈબ્રાહીમ 15. Sûratu'l-Hicr - અલ્ હિજ્ર 16. Sûratu'n-Nahl - અન્ નહલ 17. Sûratu'l-İsrâ - અલ્ ઇસ્રા 18. Sûratu'l-Kehf - અલ્ કહફ 19. Sûratu Meryem - મરયમ 20. Sûratu Tâhâ - તો-હા 21. Sûratu'l-Enbiyâ - અલ્ અન્બિયા 22. Sûratu'l-Hacc - અલ્ હજ્ 23. Sûratu'l-Mu'minûn - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Sûratu'n-Nûr - અન્ નૂર 25. Sûratu'l-Furkân - અલ્ ફુરકાન 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - અશ્ શુઅરાઅ 27. Sûratu'n-Neml - અન્ નમલ 28. Sûratu'l-Kasas - અલ્ કસસ 29. Sûratu'l-Ankebût - અલ્ અન્કબુત 30. Sûratu'r-Rûm - અર્ રુમ 31. Sûratu'l-Lokmân - લુકમાન 32. Sûratu's-Secde - અસ્ સજદહ 33. Sûratu'l-Ahzâb - અલ્ અહઝાબ 34. Sûratu's-Sebe - સબા 35. Sûratu Fâtır - ફાતિર 36. Sûratu Yâsîn - યાસિન 37. Sûratu's-Saffât - અસ્ સોફ્ફાત 38. Sûratu's-Sâd - સૉદ 39. Sûratu'z-Zumer - અઝ્ ઝુમર 40. Sûretu Ğâfir - ગાફિર 41. Sûretu Fussilet - ફુસ્સિલત 42. Sûretu'ş-Şûrâ - અશ્ શૂરા 43. Sûretu'z-Zuhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Sûretu'd-Duhân - અદ્ દુખાન 45. Sûretu'l-Câsiye - અલ્ જાષિયહ 46. Sûretu'l-Ahkâf - અલ્ અહકાફ 47. Sûretu Muhammed - મુહમ્મદ 48. Sûretu'l-Feth - અલ્ ફત્હ 49. Sûretu'l-Hucurât - અલ્ હુજુરાત 50. Sûretu Kâf - કૉફ 51. Sûretu'z-Zâriyât - અઝ્ ઝારિયાત 52. Sûretu't-Tûr - અત્ તૂર 53. Sûretu'n-Necm - અન્ નજમ 54. Sûretu'l-Kamer - અલ્ કમર 55. Sûretu'r-Rahmân - અર્ રહમાન 56. Sûretu'l-Vâkıa - અલ્ વાકિઆ 57. Sûretu'l-Hadîd - અલ્ હદીદ 58. Sûretu'l-Mucâdele - અલ્ મુજાદિલહ 59. Sûretu'l-Haşr - અલ્ હશ્ર 60. Sûretu'l-Mumtehine - અલ્ મુમતહિનહ 61. Sûretu's-Saf - અસ્ સફ 62. Sûretu'l-Cumuah - અલ્ જુમ્આ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - અલ્ મુનાફિકુન 64. Sûretu't-Teğâbun - અત્ તગાબુન 65. Sûretu't-Talâk - અત્ તલાક 66. Sûretu't-Tahrîm - અત્ તહરીમ 67. Sûretu'l-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Sûretu'l-Kalem - અલ્ કલમ 69. Sûretu'l-Hakkâh - અલ્ હાકકહ 70. Sûretu'l-Meâric - અલ્ મઆરિજ 71. Sûretu'n-Nûh - નૂહ 72. Sûretu'l-Cin - અલ્ જિન 73. Sûretu'l-Muzzemmil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Sûretu'l-Muddessir - અલ્ મુદષષિર 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - અલ્ કિયામહ 76. Sûretu'l-İnsân - અલ્ ઇન્સાન 77. Sûretu'l-Mürselât - અલ્ મુર્સલાત 78. Sûretu'n-Nebe - અન્ નબા 79. Sûretu'n-Nâziât - અન્ નાઝિઆત 80. Sûretu Abese - અબસ 81. Sûretu't-Tekvîr - અત્ તકવીર 82. Sûretu'l-İnfitâr - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Sûretu'l-İnşikâk - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Sûretu'l-Burûc - અલ્ બુરુજ 86. Sûretu't-Târık - અત્ તારિક 87. Sûretu'l-Â'lâ - અલ્ અઅલા 88. Sûretu'l-Ğâşiye - અલ્ ગોશિયહ 89. Sûretu'l-Fecr - અલ્ ફજર 90. Sûretu'l-Beled - અલ્ બલદ 91. Sûretu'ş-Şems - અશ્ શમ્શ 92. Sûretu'l-Leyl - અલ્ લૈલ 93. Sûretu'd-Duhâ - અઝ્ ઝોહા 94. Sûretu'ş-Şerh - અશ્ શરહ 95. Sûretu't-Tîn - અત્ તીન 96. Sûretu'l-Alak - અલ્ અલક 97. Sûretu'l-Kadr - અલ્ કદર 98. Sûretu'l-Beyyine - અલ્ બય્યિનહ 99. Sûretu'l-Zelzele - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Sûretu'l-Âdiyât - અલ્ આદિયાત 101. Sûretu'l-Kâria - અલ્ કોરિઅહ 102. Sûretu't-Tekâsur - અત્ તકાષુર 103. Sûretu'l-Asr - અલ્ અસ્ર 104. Sûretu'l-Humezeh - અલ્ હુમઝહ 105. Sûretu'l-Fîl - અલ્ ફીલ 106. Sûretu Kurayş - કુરૈશ 107. Sûretu'l-Mâûn - અલ્ માઉન 108. Sûretu'l-Kevser - અલ્ કૌષર 109. Sûretu'l-Kâfirûn - અલ્ કાફિરુન 110. Sûretu'n-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Sûretu'l-Mesed - અલ્ મસદ 112. Sûretu'l-İhlâs - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Sûretu'l-Felak - અલ્ ફલક 114. Sûretu'n-Nâs - અન્ નાસ
બંધ કરો