Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - Fassarar da Yaren Turkanci * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Daure ka Zabi Surar
1. Sûratu'l-Fâtiha - Suratu Al'fatiha 2. Sûratu'l-Bakarah - Suratu Al'bakara 3. Sûratu Âl-i İmrân - Suratu Aal'Imran 4. Sûratu'n-Nisâ - Suratu Al'nisaa 5. Sûratu'l-Mâide - Suratu Al'ma'ida 6. Sûratu'l-En'âm - Suratu Al'an'am 7. Sûratu'l-A'râf - Suratu Al'a'raf 8. Sûratu'l-Enfâl - Suratu Al'anfal 9. Sûratu't-Tevbe - Suratu Al'taubah 10. Sûratu Yûnus - Suratu Yunus 11. Sûratu Hûd - Suratu Houd 12. Sûratu Yûsuf - Suratu Yusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Suratu Al'ra'ad 14. Sûratu İbrâhîm - Suratu Ibrahim 15. Sûratu'l-Hicr - Suratu Alhijr 16. Sûratu'n-Nahl - Suratu Al'nahl 17. Sûratu'l-İsrâ - Suratu Al'israa 18. Sûratu'l-Kehf - Suratu Al'kahf 19. Sûratu Meryem - Suratu Maryam 20. Sûratu Tâhâ - Suratu Daha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Suratu Al'anbiyaa 22. Sûratu'l-Hacc - Suratu Alhajj 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Suratu Almu'aminoun 24. Sûratu'n-Nûr - Suratu Al'nour 25. Sûratu'l-Furkân - Suratu Al'furqan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Suratu Al'shu'araa 27. Sûratu'n-Neml - Suratu Al'naml 28. Sûratu'l-Kasas - Sura tu Al'qasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Suratu Al'ankabout 30. Sûratu'r-Rûm - Suratu Al'roum 31. Sûratu'l-Lokmân - Suratu Luqman 32. Sûratu's-Secde - Suratu Al'sajadah 33. Sûratu'l-Ahzâb - Suratu Al'ahzab 34. Sûratu's-Sebe - Suratu Saba'i 35. Sûratu Fâtır - Suratu Fadir 36. Sûratu Yâsîn - Suratu Yaseen 37. Sûratu's-Saffât - Suratu Al'safat 38. Sûratu's-Sâd - Suratu Saad 39. Sûratu'z-Zumer - Suratu Al'zumar 40. Sûretu Ğâfir - Suratu Ghafir 41. Sûretu Fussilet - Suratu Fussilat 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Suratu Al'shuraa 43. Sûretu'z-Zuhruf - Suratu Al'zukhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Suratu Al'dukhan 45. Sûretu'l-Câsiye - Suratu Al'Jathiyah 46. Sûretu'l-Ahkâf - Suratu Al'ahkab 47. Sûretu Muhammed - Suratu Muhammad 48. Sûretu'l-Feth - Suratu Al'fath 49. Sûretu'l-Hucurât - Suratu Al'hujurat 50. Sûretu Kâf - Suratu Qaaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Suratu Al'thariyat 52. Sûretu't-Tûr - Suratu Al'dour 53. Sûretu'n-Necm - Suratu Al'najm 54. Sûretu'l-Kamer - Suratu Al'kamar 55. Sûretu'r-Rahmân - Suratu Al'rahman 56. Sûretu'l-Vâkıa - Suratu Al'waki'ah 57. Sûretu'l-Hadîd - Suratu Alhadid 58. Sûretu'l-Mucâdele - Suratu Al'mujadalah 59. Sûretu'l-Haşr - Suratu Al'hashr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Suratu Al'mumtahanah 61. Sûretu's-Saf - Suratu Al'saff 62. Sûretu'l-Cumuah - Suratu Al'Jumu'a 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Suratu Al'munafikoun 64. Sûretu't-Teğâbun - Suratu Al'taghaboun 65. Sûretu't-Talâk - Suratu Al'dalaq 66. Sûretu't-Tahrîm - Suratu Al'tahreem 67. Sûretu'l-Mulk - Suratu Al'mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Suratu Al'kalam 69. Sûretu'l-Hakkâh - Suratu Al'haqah 70. Sûretu'l-Meâric - Suratu Al'ma'arij 71. Sûretu'n-Nûh - Suratu Nouh 72. Sûretu'l-Cin - Suratu Al'jinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Suratu Al'muzammil 74. Sûretu'l-Muddessir - Suratu Al'mudathir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Suratu Alkiyama 76. Sûretu'l-İnsân - Suratu Al'insan 77. Sûretu'l-Mürselât - Suratu Almursala 78. Sûretu'n-Nebe - Suratu Al'naba'i 79. Sûretu'n-Nâziât - Suratu Al'nazi'at 80. Sûretu Abese - Suratu Abasa 81. Sûretu't-Tekvîr - Suratu Al'takweer 82. Sûretu'l-İnfitâr - Suratu Al'ifidar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Suratu Almudaffifeen 84. Sûretu'l-İnşikâk - Suratu Alishiqaq 85. Sûretu'l-Burûc - Suratu Al'burouj 86. Sûretu't-Târık - Suratu Al'dariq 87. Sûretu'l-Â'lâ - Suratu Al'a'ala 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Suratu Algashiyah 89. Sûretu'l-Fecr - Suratu Al'fajr 90. Sûretu'l-Beled - Suratu Al'balad 91. Sûretu'ş-Şems - Suratu Al'shams 92. Sûretu'l-Leyl - Suratu Al'lail 93. Sûretu'd-Duhâ - Suratu Al'dhuha 94. Sûretu'ş-Şerh - Suratu Al'sharh 95. Sûretu't-Tîn - Suratu Al'teen 96. Sûretu'l-Alak - Suratu Al'alaq 97. Sûretu'l-Kadr - Suratu Al'qadar 98. Sûretu'l-Beyyine - Suratu Al'bayyinah 99. Sûretu'l-Zelzele - Suratu Al'zalzala 100. Sûretu'l-Âdiyât - Suratu Al'adiyat 101. Sûretu'l-Kâria - Suratu Al'qari'ah 102. Sûretu't-Tekâsur - Suratu Al'takathur 103. Sûretu'l-Asr - Suratu Al'asr 104. Sûretu'l-Humezeh - Suratu Al'humazah 105. Sûretu'l-Fîl - Suratu Al'feel 106. Sûretu Kurayş - Suratu Quraish 107. Sûretu'l-Mâûn - Suratu Al'maaoun 108. Sûretu'l-Kevser - Suratu Al'kauthar 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Suratu Alkafiroun 110. Sûretu'n-Nasr - Suratu Al'nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Suratu Al'masad 112. Sûretu'l-İhlâs - Suratu Al'ikhlas 113. Sûretu'l-Felak - Suratu Al'falaq 114. Sûretu'n-Nâs - Suratu Al'nas
Rufewa