அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - துருக்கிய மொழிபெயர்ப்பு - டாக்டர். அலி ஓஸ்க் மற்றும் பலர் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Sûratu'l-Fâtiha - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Sûratu'l-Bakarah - ஸூரா அல்பகரா 3. Sûratu Âl-i İmrân - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Sûratu'n-Nisâ - ஸூரா அந்நிஸா 5. Sûratu'l-Mâide - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Sûratu'l-En'âm - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Sûratu'l-A'râf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Sûratu'l-Enfâl - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Sûratu't-Tevbe - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Sûratu Yûnus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Sûratu Hûd - ஸூரா ஹூத் 12. Sûratu Yûsuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Sûratu'r-Ra'd - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Sûratu İbrâhîm - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Sûratu'l-Hicr - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Sûratu'n-Nahl - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Sûratu'l-İsrâ - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Sûratu'l-Kehf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Sûratu Meryem - ஸூரா மர்யம் 20. Sûratu Tâhâ - ஸூரா தாஹா 21. Sûratu'l-Enbiyâ - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Sûratu'l-Hacc - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Sûratu'l-Mu'minûn - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Sûratu'n-Nûr - ஸூரா அந்நூர் 25. Sûratu'l-Furkân - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Sûratu'n-Neml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Sûratu'l-Kasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Sûratu'l-Ankebût - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Sûratu'r-Rûm - ஸூரா அர்ரூம் 31. Sûratu'l-Lokmân - ஸூரா லுக்மான் 32. Sûratu's-Secde - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Sûratu'l-Ahzâb - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Sûratu's-Sebe - ஸூரா ஸபஉ 35. Sûratu Fâtır - ஸூரா பாதிர் 36. Sûratu Yâsîn - ஸூரா யாஸீன் 37. Sûratu's-Saffât - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Sûratu's-Sâd - ஸூரா ஸாத் 39. Sûratu'z-Zumer - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Sûretu Ğâfir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Sûretu Fussilet - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Sûretu'ş-Şûrâ - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Sûretu'z-Zuhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Sûretu'd-Duhân - ஸூரா அத்துகான் 45. Sûretu'l-Câsiye - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Sûretu'l-Ahkâf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Sûretu Muhammed - ஸூரா முஹம்மத் 48. Sûretu'l-Feth - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Sûretu'l-Hucurât - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Sûretu Kâf - ஸூரா காஃப் 51. Sûretu'z-Zâriyât - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Sûretu't-Tûr - ஸூரா அத்தூர் 53. Sûretu'n-Necm - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Sûretu'l-Kamer - ஸூரா அல்கமர் 55. Sûretu'r-Rahmân - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Sûretu'l-Vâkıa - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Sûretu'l-Hadîd - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Sûretu'l-Mucâdele - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Sûretu'l-Haşr - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Sûretu'l-Mumtehine - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Sûretu's-Saf - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Sûretu'l-Cumuah - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Sûretu't-Teğâbun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Sûretu't-Talâk - ஸூரா அத்தலாக் 66. Sûretu't-Tahrîm - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Sûretu'l-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Sûretu'l-Kalem - ஸூரா அல்கலம் 69. Sûretu'l-Hakkâh - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Sûretu'l-Meâric - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Sûretu'n-Nûh - ஸூரா நூஹ் 72. Sûretu'l-Cin - ஸூரா அல்ஜின் 73. Sûretu'l-Muzzemmil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Sûretu'l-Muddessir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - ஸூரா அல்கியாமா 76. Sûretu'l-İnsân - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Sûretu'l-Mürselât - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Sûretu'n-Nebe - ஸூரா அந்நபஃ 79. Sûretu'n-Nâziât - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Sûretu Abese - ஸூரா அபஸ 81. Sûretu't-Tekvîr - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Sûretu'l-İnfitâr - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Sûretu'l-İnşikâk - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Sûretu'l-Burûc - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Sûretu't-Târık - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Sûretu'l-Â'lâ - ஸூரா அல்அஃலா 88. Sûretu'l-Ğâşiye - ஸூரா அல்காஷியா 89. Sûretu'l-Fecr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Sûretu'l-Beled - ஸூரா அல்பலத் 91. Sûretu'ş-Şems - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Sûretu'l-Leyl - ஸூரா அல்லைல் 93. Sûretu'd-Duhâ - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Sûretu'ş-Şerh - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Sûretu't-Tîn - ஸூரா அத்தீன் 96. Sûretu'l-Alak - ஸூரா அல்அலக் 97. Sûretu'l-Kadr - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Sûretu'l-Beyyine - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Sûretu'l-Zelzele - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Sûretu'l-Âdiyât - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Sûretu'l-Kâria - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Sûretu't-Tekâsur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Sûretu'l-Asr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Sûretu'l-Humezeh - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Sûretu'l-Fîl - ஸூரா அல்பீல் 106. Sûretu Kurayş - ஸூரா குரைஷ் 107. Sûretu'l-Mâûn - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Sûretu'l-Kevser - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Sûretu'l-Kâfirûn - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Sûretu'n-Nasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Sûretu'l-Mesed - ஸூரா அல்மஸத் 112. Sûretu'l-İhlâs - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Sûretu'l-Felak - ஸூரா அல்பலக் 114. Sûretu'n-Nâs - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக