വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - തുർകിഷ് വിവർത്തനം - ഡോ. അലി ഓസ്കും സംഘവും * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Sûratu'l-Fâtiha - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Sûratu'l-Bakarah - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Sûratu Âl-i İmrân - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Sûratu'n-Nisâ - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Sûratu'l-Mâide - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Sûratu'l-En'âm - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Sûratu'l-A'râf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Sûratu'l-Enfâl - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Sûratu't-Tevbe - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Sûratu Yûnus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Sûratu Hûd - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Sûratu Yûsuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Sûratu'r-Ra'd - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Sûratu İbrâhîm - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Sûratu'l-Hicr - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Sûratu'n-Nahl - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Sûratu'l-İsrâ - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Sûratu'l-Kehf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Sûratu Meryem - സൂറത്ത് മർയം 20. Sûratu Tâhâ - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Sûratu'l-Enbiyâ - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Sûratu'l-Hacc - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Sûratu'l-Mu'minûn - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Sûratu'n-Nûr - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Sûratu'l-Furkân - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Sûratu'n-Neml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Sûratu'l-Kasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Sûratu'l-Ankebût - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Sûratu'r-Rûm - സൂറത്തു റൂം 31. Sûratu'l-Lokmân - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Sûratu's-Secde - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Sûratu'l-Ahzâb - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Sûratu's-Sebe - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Sûratu Fâtır - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Sûratu Yâsîn - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Sûratu's-Saffât - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Sûratu's-Sâd - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Sûratu'z-Zumer - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Sûretu Ğâfir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Sûretu Fussilet - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Sûretu'ş-Şûrâ - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Sûretu'z-Zuhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Sûretu'd-Duhân - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Sûretu'l-Câsiye - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Sûretu'l-Ahkâf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Sûretu Muhammed - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Sûretu'l-Feth - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Sûretu'l-Hucurât - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Sûretu Kâf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Sûretu'z-Zâriyât - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Sûretu't-Tûr - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Sûretu'n-Necm - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Sûretu'l-Kamer - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Sûretu'r-Rahmân - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Sûretu'l-Vâkıa - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Sûretu'l-Hadîd - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Sûretu'l-Mucâdele - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Sûretu'l-Haşr - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Sûretu'l-Mumtehine - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Sûretu's-Saf - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Sûretu'l-Cumuah - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Sûretu't-Teğâbun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Sûretu't-Talâk - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Sûretu't-Tahrîm - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Sûretu'l-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Sûretu'l-Kalem - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Sûretu'l-Hakkâh - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Sûretu'l-Meâric - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Sûretu'n-Nûh - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Sûretu'l-Cin - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Sûretu'l-Muzzemmil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Sûretu'l-Muddessir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Sûretu'l-İnsân - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Sûretu'l-Mürselât - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Sûretu'n-Nebe - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Sûretu'n-Nâziât - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Sûretu Abese - സൂറത്ത് അബസ 81. Sûretu't-Tekvîr - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Sûretu'l-İnfitâr - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Sûretu'l-İnşikâk - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Sûretu'l-Burûc - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Sûretu't-Târık - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Sûretu'l-Â'lâ - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Sûretu'l-Ğâşiye - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Sûretu'l-Fecr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Sûretu'l-Beled - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Sûretu'ş-Şems - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Sûretu'l-Leyl - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Sûretu'd-Duhâ - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Sûretu'ş-Şerh - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Sûretu't-Tîn - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Sûretu'l-Alak - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Sûretu'l-Kadr - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Sûretu'l-Beyyine - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Sûretu'l-Zelzele - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Sûretu'l-Âdiyât - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Sûretu'l-Kâria - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Sûretu't-Tekâsur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Sûretu'l-Asr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Sûretu'l-Humezeh - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Sûretu'l-Fîl - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Sûretu Kurayş - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Sûretu'l-Mâûn - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Sûretu'l-Kevser - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Sûretu'l-Kâfirûn - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Sûretu'n-Nasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Sûretu'l-Mesed - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Sûretu'l-İhlâs - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Sûretu'l-Felak - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Sûretu'n-Nâs - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക