Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Thổ Nhĩ Kỳ - Tiến sĩ Aly Ozk và những người khác * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. Sûratu'l-Fâtiha - Chương Al-Fatihah 2. Sûratu'l-Bakarah - Chương Al-Baqarah 3. Sûratu Âl-i İmrân - Chương Ali 'Imran 4. Sûratu'n-Nisâ - Chương Al-Nisa' 5. Sûratu'l-Mâide - Chương Al-Ma-idah 6. Sûratu'l-En'âm - Chương Al-An-'am 7. Sûratu'l-A'râf - Chương Al-'Araf 8. Sûratu'l-Enfâl - Chương Al-Anfal 9. Sûratu't-Tevbe - Chương Al-Tawbah 10. Sûratu Yûnus - Chương Yunus 11. Sûratu Hûd - Chương Hud 12. Sûratu Yûsuf - Chương Yusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Chương Al-R'ad 14. Sûratu İbrâhîm - Chương Ibrahim 15. Sûratu'l-Hicr - Chương Al-Hijr 16. Sûratu'n-Nahl - Chương Al-Nahl 17. Sûratu'l-İsrâ - Chương Al-Isra' 18. Sûratu'l-Kehf - Chương Al-Kahf 19. Sûratu Meryem - Chương Mar-yam 20. Sûratu Tâhâ - Chương Taha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Chương Al-Ambiya' 22. Sûratu'l-Hacc - Chương Al-Hajj 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Chương Al-Muminun 24. Sûratu'n-Nûr - Chương Al-Nur 25. Sûratu'l-Furkân - Chương Al-Furqan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Chương Al-Shu-'ara' 27. Sûratu'n-Neml - Chương Al-Naml 28. Sûratu'l-Kasas - Chương Al-Qasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Chương Al-'Ankabut 30. Sûratu'r-Rûm - Chương Al-Rum 31. Sûratu'l-Lokmân - Chương Luqman 32. Sûratu's-Secde - Chương Al-Sajadah 33. Sûratu'l-Ahzâb - Chương Al-Ahzab 34. Sûratu's-Sebe - Chương Saba' 35. Sûratu Fâtır - Chương Fatir 36. Sûratu Yâsîn - Chương Yasin 37. Sûratu's-Saffât - Chương Saffat 38. Sûratu's-Sâd - Chương Sad 39. Sûratu'z-Zumer - Chương Al-Zumar 40. Sûretu Ğâfir - Chương Ghafir 41. Sûretu Fussilet - Chương Fussilat 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Chương Al-Shura 43. Sûretu'z-Zuhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Chương Al-Dukhan 45. Sûretu'l-Câsiye - Chương Al-Jathiyah 46. Sûretu'l-Ahkâf - Chương Al-Ahqaf 47. Sûretu Muhammed - Chương Muhammad 48. Sûretu'l-Feth - Chương Al-Fat-h 49. Sûretu'l-Hucurât - Chương Al-Hujurat 50. Sûretu Kâf - Chương Qaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Chương Al-Zariyat 52. Sûretu't-Tûr - Chương Al-Tur 53. Sûretu'n-Necm - Chương Al-Najm 54. Sûretu'l-Kamer - Chương Al-Qamar 55. Sûretu'r-Rahmân - Chương Al-Rahman 56. Sûretu'l-Vâkıa - Chương Al-Waqi-'ah 57. Sûretu'l-Hadîd - Chương Al-Hadid 58. Sûretu'l-Mucâdele - Chương Al-Mujadalah 59. Sûretu'l-Haşr - Chương Al-Hashr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Chương Al-Mumtahinah 61. Sûretu's-Saf - Chương Al-Saf 62. Sûretu'l-Cumuah - Chương Al-Jumu-'ah 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Chương Al-Munafiqun 64. Sûretu't-Teğâbun - Chương Al-Taghabun 65. Sûretu't-Talâk - Chương Al-Talaq 66. Sûretu't-Tahrîm - Chương Al-Tahrim 67. Sûretu'l-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Chương Al-Qalam 69. Sûretu'l-Hakkâh - Chương Al-Haqah 70. Sûretu'l-Meâric - Chương Al-Ma-'arij 71. Sûretu'n-Nûh - Chương Nuh 72. Sûretu'l-Cin - Chương Al-Jinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Chương Al-Muzzammil 74. Sûretu'l-Muddessir - Chương Al-Muddaththir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Chương Al-Qiyamah 76. Sûretu'l-İnsân - Chương Al-Insan 77. Sûretu'l-Mürselât - Chương Al-Mursalat 78. Sûretu'n-Nebe - Chương Al-Naba' 79. Sûretu'n-Nâziât - Chương Al-Nazi-'at 80. Sûretu Abese - Chương 'Abasa 81. Sûretu't-Tekvîr - Chương Al-Takwir 82. Sûretu'l-İnfitâr - Chương Al-Infitar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Chương Al-Mutaffifin 84. Sûretu'l-İnşikâk - Chương Al-Inshiqaq 85. Sûretu'l-Burûc - Chương Al-Buruj 86. Sûretu't-Târık - Chương Al-Tariq 87. Sûretu'l-Â'lâ - Chương Al-'Ala 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Chương Al-Ghashiyah 89. Sûretu'l-Fecr - Chương Al-Fajr 90. Sûretu'l-Beled - Chương Al-Balad 91. Sûretu'ş-Şems - Chương Al-Shams 92. Sûretu'l-Leyl - Chương Al-Lail 93. Sûretu'd-Duhâ - Chương Al-Dhuha 94. Sûretu'ş-Şerh - Chương Al-Sharh 95. Sûretu't-Tîn - Chương Al-Tin 96. Sûretu'l-Alak - Chương Al-'Alaq 97. Sûretu'l-Kadr - Chương Al-Qadar 98. Sûretu'l-Beyyine - Chương Al-Baiyinah 99. Sûretu'l-Zelzele - Chương Al-Zalzalah 100. Sûretu'l-Âdiyât - Chương Al-'Adiyat 101. Sûretu'l-Kâria - Chương Al-Qari-'ah 102. Sûretu't-Tekâsur - Chương Al-Takathur 103. Sûretu'l-Asr - Chương Al-'Asr 104. Sûretu'l-Humezeh - Chương Al-Humazah 105. Sûretu'l-Fîl - Chương Al-Fil 106. Sûretu Kurayş - Chương Quraish 107. Sûretu'l-Mâûn - Chương Al-Ma-'un 108. Sûretu'l-Kevser - Chương Al-Kawthar 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Chương Al-Kafirun 110. Sûretu'n-Nasr - Chương Al-Nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Chương Al-Masad 112. Sûretu'l-İhlâs - Chương Al-Ikhlas 113. Sûretu'l-Felak - Chương Al-Falaq 114. Sûretu'n-Nâs - Chương Al-Nas
Đóng lại