ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى تركى - دكتر اوزک و ديگران * - لیست ترجمه ها

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Sûratu'l-Fâtiha - سوره فاتحه 2. Sûratu'l-Bakarah - سوره بقره 3. Sûratu Âl-i İmrân - سوره آل عمران 4. Sûratu'n-Nisâ - سوره نساء 5. Sûratu'l-Mâide - سوره مائده 6. Sûratu'l-En'âm - سوره انعام 7. Sûratu'l-A'râf - سوره اعراف 8. Sûratu'l-Enfâl - سوره انفال 9. Sûratu't-Tevbe - سوره توبه 10. Sûratu Yûnus - سوره يونس 11. Sûratu Hûd - سوره هود 12. Sûratu Yûsuf - سوره يوسف 13. Sûratu'r-Ra'd - سوره رعد 14. Sûratu İbrâhîm - سوره ابراهيم 15. Sûratu'l-Hicr - سوره حجر 16. Sûratu'n-Nahl - سوره نحل 17. Sûratu'l-İsrâ - سوره اسراء 18. Sûratu'l-Kehf - سوره كهف 19. Sûratu Meryem - سوره مريم 20. Sûratu Tâhâ - سوره طه 21. Sûratu'l-Enbiyâ - سوره انبياء 22. Sûratu'l-Hacc - سوره حج 23. Sûratu'l-Mu'minûn - سوره مؤمنون 24. Sûratu'n-Nûr - سوره نور 25. Sûratu'l-Furkân - سوره فرقان 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - سوره شعراء 27. Sûratu'n-Neml - سوره نمل 28. Sûratu'l-Kasas - سوره قصص 29. Sûratu'l-Ankebût - سوره عنكبوت 30. Sûratu'r-Rûm - سوره روم 31. Sûratu'l-Lokmân - سوره لقمان 32. Sûratu's-Secde - سوره سجده 33. Sûratu'l-Ahzâb - سوره احزاب 34. Sûratu's-Sebe - سوره سبأ 35. Sûratu Fâtır - سوره فاطر 36. Sûratu Yâsîn - سوره يس 37. Sûratu's-Saffât - سوره صافات 38. Sûratu's-Sâd - سوره ص 39. Sûratu'z-Zumer - سوره زمر 40. Sûretu Ğâfir - سوره غافر 41. Sûretu Fussilet - سوره فصلت 42. Sûretu'ş-Şûrâ - سوره شورى 43. Sûretu'z-Zuhruf - سوره زخرف 44. Sûretu'd-Duhân - سوره دخان 45. Sûretu'l-Câsiye - سوره جاثيه 46. Sûretu'l-Ahkâf - سوره احقاف 47. Sûretu Muhammed - سوره محمد 48. Sûretu'l-Feth - سوره فتح 49. Sûretu'l-Hucurât - سوره حجرات 50. Sûretu Kâf - سوره ق 51. Sûretu'z-Zâriyât - سوره ذاريات 52. Sûretu't-Tûr - سوره طور 53. Sûretu'n-Necm - سوره نجم 54. Sûretu'l-Kamer - سوره قمر 55. Sûretu'r-Rahmân - سوره رحمن 56. Sûretu'l-Vâkıa - سوره واقعه 57. Sûretu'l-Hadîd - سوره حديد 58. Sûretu'l-Mucâdele - سوره مجادله 59. Sûretu'l-Haşr - سوره حشر 60. Sûretu'l-Mumtehine - سوره ممتحنه 61. Sûretu's-Saf - سوره صف 62. Sûretu'l-Cumuah - سوره جمعه 63. Sûretu'l-Munâfikûn - سوره منافقون 64. Sûretu't-Teğâbun - سوره تغابن 65. Sûretu't-Talâk - سوره طلاق 66. Sûretu't-Tahrîm - سوره تحريم 67. Sûretu'l-Mulk - سوره ملك 68. Sûretu'l-Kalem - سوره قلم 69. Sûretu'l-Hakkâh - سوره حاقه 70. Sûretu'l-Meâric - سوره معارج 71. Sûretu'n-Nûh - سوره نوح 72. Sûretu'l-Cin - سوره جن 73. Sûretu'l-Muzzemmil - سوره مزمل 74. Sûretu'l-Muddessir - سوره مدثر 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - سوره قيامه 76. Sûretu'l-İnsân - سوره انسان 77. Sûretu'l-Mürselât - سوره مرسلات 78. Sûretu'n-Nebe - سوره نبأ 79. Sûretu'n-Nâziât - سوره نازعات 80. Sûretu Abese - سوره عبس 81. Sûretu't-Tekvîr - سوره تكوير 82. Sûretu'l-İnfitâr - سوره انفطار 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - سوره مطففين 84. Sûretu'l-İnşikâk - سوره انشقاق 85. Sûretu'l-Burûc - سوره بروج 86. Sûretu't-Târık - سوره طارق 87. Sûretu'l-Â'lâ - سوره اعلى 88. Sûretu'l-Ğâşiye - سوره غاشيه 89. Sûretu'l-Fecr - سوره فجر 90. Sûretu'l-Beled - سوره بلد 91. Sûretu'ş-Şems - سوره شمس 92. Sûretu'l-Leyl - سوره ليل 93. Sûretu'd-Duhâ - سوره ضحى 94. Sûretu'ş-Şerh - سوره شرح 95. Sûretu't-Tîn - سوره تين 96. Sûretu'l-Alak - سوره علق 97. Sûretu'l-Kadr - سوره قدر 98. Sûretu'l-Beyyine - سوره بينه 99. Sûretu'l-Zelzele - سوره زلزله 100. Sûretu'l-Âdiyât - سوره عاديات 101. Sûretu'l-Kâria - سوره قارعه 102. Sûretu't-Tekâsur - سوره تكاثر 103. Sûretu'l-Asr - سوره عصر 104. Sûretu'l-Humezeh - سوره همزه 105. Sûretu'l-Fîl - سوره فيل 106. Sûretu Kurayş - سوره قريش 107. Sûretu'l-Mâûn - سوره ماعون 108. Sûretu'l-Kevser - سوره كوثر 109. Sûretu'l-Kâfirûn - سوره كافرون 110. Sûretu'n-Nasr - سوره نصر 111. Sûretu'l-Mesed - سوره مسد 112. Sûretu'l-İhlâs - اخلاص 113. Sûretu'l-Felak - سوره فلق 114. Sûretu'n-Nâs - سوره ناس
بستن