Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi turqisht - Grup përkthyesish * - Përmbajtja e përkthimeve

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zgjidh suren
1. Sûratu'l-Fâtiha - Suretu El Fatiha 2. Sûratu'l-Bakarah - Suretu El Bekare 3. Sûratu Âl-i İmrân - Suretu Ali Imran 4. Sûratu'n-Nisâ - Suretu En Nisa 5. Sûratu'l-Mâide - Suretu El Maide 6. Sûratu'l-En'âm - Suretu El Enam 7. Sûratu'l-A'râf - Suretu El A’raf 8. Sûratu'l-Enfâl - Suretu El Enfal 9. Sûratu't-Tevbe - Suretu Et Tevbe 10. Sûratu Yûnus - Suretu Junus 11. Sûratu Hûd - Suretu Hud 12. Sûratu Yûsuf - Suretu Jusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Suretu Er Rad 14. Sûratu İbrâhîm - Suretu Ibrahim 15. Sûratu'l-Hicr - Suretu El Hixhr 16. Sûratu'n-Nahl - Suretu En Nahl 17. Sûratu'l-İsrâ - Suretu El Isra 18. Sûratu'l-Kehf - Suretu El Kehf 19. Sûratu Meryem - Suretu Merjem 20. Sûratu Tâhâ - Suretu Taha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Suretu El Enbija 22. Sûratu'l-Hacc - Suretu El Haxh 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Suretu El Muminun 24. Sûratu'n-Nûr - Suretu En Nur 25. Sûratu'l-Furkân - Suretu El Furkan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Suretu Esh Shuara 27. Sûratu'n-Neml - Suretu En Neml 28. Sûratu'l-Kasas - Suretu El Kasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Suretu El Ankebut 30. Sûratu'r-Rûm - Suretu Er Rrum 31. Sûratu'l-Lokmân - Suretu Lukman 32. Sûratu's-Secde - Suretu Es Sexhde 33. Sûratu'l-Ahzâb - Suretu El Ahzab 34. Sûratu's-Sebe - Suretu Sebe’ 35. Sûratu Fâtır - Suretu Fatir 36. Sûratu Yâsîn - Suretu Jasin 37. Sûratu's-Saffât - Suretu Es Saffat 38. Sûratu's-Sâd - Suretu Sad 39. Sûratu'z-Zumer - Suretu Zumer 40. Sûretu Ğâfir - Suretu Gafir 41. Sûretu Fussilet - Suretu Fussilet 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Suretu Esh Shura 43. Sûretu'z-Zuhruf - Suretu Ez Zuhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Suretu Ed Duhan 45. Sûretu'l-Câsiye - Suretu El Xhathije 46. Sûretu'l-Ahkâf - Suretu El Ahkaf 47. Sûretu Muhammed - Suretu Muhamed 48. Sûretu'l-Feth - Suretu El Fet-h 49. Sûretu'l-Hucurât - Suretu El Huxhurat 50. Sûretu Kâf - Suretu Kaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Suretu Edh Dharijat 52. Sûretu't-Tûr - Suretu Et Tur 53. Sûretu'n-Necm - Suretu En Nexhm 54. Sûretu'l-Kamer - Suretu El Kamer 55. Sûretu'r-Rahmân - Suretu Err Rrahman 56. Sûretu'l-Vâkıa - Suretu El Vakia 57. Sûretu'l-Hadîd - Suretu El Hadid 58. Sûretu'l-Mucâdele - Suretu El Muxhadele 59. Sûretu'l-Haşr - Suretu El Hashr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Suretu El Mumtehine 61. Sûretu's-Saf - Suretu Es Saff 62. Sûretu'l-Cumuah - Suretu El Xhumua 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Suretu El Munafikun 64. Sûretu't-Teğâbun - Suretu Et Tegabun 65. Sûretu't-Talâk - Suretu Et Talak 66. Sûretu't-Tahrîm - Suretu Et Tahrim 67. Sûretu'l-Mulk - Suretu El Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Suretu El Kalem 69. Sûretu'l-Hakkâh - Suretu El Hakkah 70. Sûretu'l-Meâric - Suretu El Mearixh 71. Sûretu'n-Nûh - Suretu Nuh 72. Sûretu'l-Cin - Suretu El Xhinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Suretu El Muzzemmil 74. Sûretu'l-Muddessir - Suretu El Mudethir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Suretu El Kijame 76. Sûretu'l-İnsân - Kaptina El Insan 77. Sûretu'l-Mürselât - Suretu El Murselat 78. Sûretu'n-Nebe - Suretu En Nebe’ 79. Sûretu'n-Nâziât - Suretu En Naziat 80. Sûretu Abese - Suretu Abese 81. Sûretu't-Tekvîr - Suretu Et Tekvir 82. Sûretu'l-İnfitâr - Suretu El Infitar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Suretu El Mutaffifin 84. Sûretu'l-İnşikâk - Suretu El Inshikak 85. Sûretu'l-Burûc - Suretu El Buruxh 86. Sûretu't-Târık - Suretu Et Tarik 87. Sûretu'l-Â'lâ - Suretu El A’la 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Suretu El Gashije 89. Sûretu'l-Fecr - Suretu El Fexhr 90. Sûretu'l-Beled - Suretu El Beled 91. Sûretu'ş-Şems - Suretu Esh Shems 92. Sûretu'l-Leyl - Suretu El Lejl 93. Sûretu'd-Duhâ - Suretu Ed Duha 94. Sûretu'ş-Şerh - Suretu Esh Sherh 95. Sûretu't-Tîn - Suretu Et Tin 96. Sûretu'l-Alak - Suretu El Alak 97. Sûretu'l-Kadr - Suretu El Kadr 98. Sûretu'l-Beyyine - Suretu El Bejjine 99. Sûretu'l-Zelzele - Suretu Ez Zelzele 100. Sûretu'l-Âdiyât - Suretu El Adijat 101. Sûretu'l-Kâria - Suretu El Karia 102. Sûretu't-Tekâsur - Suretu Et Tekathur 103. Sûretu'l-Asr - Suretu El Asr 104. Sûretu'l-Humezeh - Suretu El Hemze 105. Sûretu'l-Fîl - Suretu El Fil 106. Sûretu Kurayş - Suretu Kurejsh 107. Sûretu'l-Mâûn - Suretu El Maun 108. Sûretu'l-Kevser - Suretu El Kevther 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Suretu El Kafirun 110. Sûretu'n-Nasr - Suretu En Nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Suretu El Mesed 112. Sûretu'l-İhlâs - Suretu El Ihlas 113. Sûretu'l-Felak - Suretu El Felek 114. Sûretu'n-Nâs - Suretu En Nas
Mbyll