የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የቱርክኛ ቋንቋ ትርጉም - ዶ/ር ዓሊይ ኦዜክ እና ሌሎችም * - የትርጉሞች ማዉጫ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Sûratu'l-Fâtiha - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Sûratu'l-Bakarah - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Sûratu Âl-i İmrân - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. Sûratu'n-Nisâ - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Sûratu'l-Mâide - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Sûratu'l-En'âm - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Sûratu'l-A'râf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Sûratu'l-Enfâl - ሱረቱ አል-አንፋል 9. Sûratu't-Tevbe - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Sûratu Yûnus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Sûratu Hûd - ሱረቱ ሁድ 12. Sûratu Yûsuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Sûratu'r-Ra'd - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Sûratu İbrâhîm - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Sûratu'l-Hicr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. Sûratu'n-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Sûratu'l-İsrâ - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Sûratu'l-Kehf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Sûratu Meryem - ሱረቱ መርየም 20. Sûratu Tâhâ - ሱረቱ ጣሃ 21. Sûratu'l-Enbiyâ - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Sûratu'l-Hacc - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Sûratu'l-Mu'minûn - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. Sûratu'n-Nûr - ሱረቱ አልን ኑር 25. Sûratu'l-Furkân - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. Sûratu'n-Neml - ሱረቱ አን ነምል 28. Sûratu'l-Kasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Sûratu'l-Ankebût - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Sûratu'r-Rûm - ሱረቱ አር ሩም 31. Sûratu'l-Lokmân - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. Sûratu's-Secde - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Sûratu'l-Ahzâb - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Sûratu's-Sebe - ሱረቱ ሰበእ 35. Sûratu Fâtır - ሱረቱ ፋጢር 36. Sûratu Yâsîn - ሱረቱ ያሲን 37. Sûratu's-Saffât - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Sûratu's-Sâd - ሱረቱ ሷድ 39. Sûratu'z-Zumer - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Sûretu Ğâfir - ሱረቱ ጋፊር 41. Sûretu Fussilet - ሱረቱ ፉሲለት 42. Sûretu'ş-Şûrâ - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Sûretu'z-Zuhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Sûretu'd-Duhân - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Sûretu'l-Câsiye - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Sûretu'l-Ahkâf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Sûretu Muhammed - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Sûretu'l-Feth - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Sûretu'l-Hucurât - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Sûretu Kâf - ሱረቱ ቃፍ 51. Sûretu'z-Zâriyât - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. Sûretu't-Tûr - ሱረቱ አጥ ጡር 53. Sûretu'n-Necm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Sûretu'l-Kamer - ሱረቱ አል ቀመር 55. Sûretu'r-Rahmân - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Sûretu'l-Vâkıa - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Sûretu'l-Hadîd - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Sûretu'l-Mucâdele - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Sûretu'l-Haşr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Sûretu'l-Mumtehine - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. Sûretu's-Saf - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Sûretu'l-Cumuah - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. Sûretu't-Teğâbun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. Sûretu't-Talâk - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. Sûretu't-Tahrîm - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Sûretu'l-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Sûretu'l-Kalem - ሱረቱ አል ቀለም 69. Sûretu'l-Hakkâh - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Sûretu'l-Meâric - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Sûretu'n-Nûh - ሱረቱ ኑህ 72. Sûretu'l-Cin - ሱረቱ አል ጂን 73. Sûretu'l-Muzzemmil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Sûretu'l-Muddessir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Sûretu'l-İnsân - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Sûretu'l-Mürselât - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. Sûretu'n-Nebe - ሱረቱ አን ነበእ 79. Sûretu'n-Nâziât - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. Sûretu Abese - ሱረቱ ዐበሰ 81. Sûretu't-Tekvîr - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Sûretu'l-İnfitâr - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Sûretu'l-İnşikâk - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Sûretu'l-Burûc - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. Sûretu't-Târık - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Sûretu'l-Â'lâ - ሱረቱ አል አዕላ 88. Sûretu'l-Ğâşiye - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Sûretu'l-Fecr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Sûretu'l-Beled - ሱረቱ አል በለድ 91. Sûretu'ş-Şems - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Sûretu'l-Leyl - ሱረቱ አል ለይል 93. Sûretu'd-Duhâ - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Sûretu'ş-Şerh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. Sûretu't-Tîn - ሱረቱ አት ቲን 96. Sûretu'l-Alak - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Sûretu'l-Kadr - ሱረቱ አል ቀድር 98. Sûretu'l-Beyyine - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Sûretu'l-Zelzele - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Sûretu'l-Âdiyât - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Sûretu'l-Kâria - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. Sûretu't-Tekâsur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Sûretu'l-Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Sûretu'l-Humezeh - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Sûretu'l-Fîl - ሱረቱ አል ፊል 106. Sûretu Kurayş - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Sûretu'l-Mâûn - ሱረቱ አል ማዑን 108. Sûretu'l-Kevser - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Sûretu'l-Kâfirûn - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. Sûretu'n-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Sûretu'l-Mesed - ሱረቱ አል መሰድ 112. Sûretu'l-İhlâs - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Sûretu'l-Felak - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. Sûretu'n-Nâs - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት