पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - टर्की अनुवाद : डा. अली ओजेक र अन्य विद्हरू । * - अनुवादहरूको सूची

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. Sûratu'l-Fâtiha - सूरतुल् फातिहा 2. Sûratu'l-Bakarah - सूरतुल् बकरः 3. Sûratu Âl-i İmrân - सूरतु अाले इम्रान 4. Sûratu'n-Nisâ - सूरतुन्निसा 5. Sûratu'l-Mâide - सूरतुल् माइदः 6. Sûratu'l-En'âm - सूरतुल् अनअाम 7. Sûratu'l-A'râf - सूरतुल् अअराफ 8. Sûratu'l-Enfâl - सूरतुल् अन्फाल 9. Sûratu't-Tevbe - सूरतुत्ताैबः 10. Sûratu Yûnus - सूरतु यूनुस 11. Sûratu Hûd - सूरतु हूद 12. Sûratu Yûsuf - सूरतु यूसुफ 13. Sûratu'r-Ra'd - सूरतुर्रअद 14. Sûratu İbrâhîm - सूरतु इब्राहीम 15. Sûratu'l-Hicr - सूरतुल् हिज्र 16. Sûratu'n-Nahl - सूरतुन्नहल 17. Sûratu'l-İsrâ - सूरतुल् इस्रा 18. Sûratu'l-Kehf - सूरतुल् कहफ 19. Sûratu Meryem - सूरतु मरयम 20. Sûratu Tâhâ - सूरतु ताहा 21. Sûratu'l-Enbiyâ - सूरतुल् अंबिया 22. Sûratu'l-Hacc - सूरतुल् हज्ज 23. Sûratu'l-Mu'minûn - सूरतुल् मुमिनून 24. Sûratu'n-Nûr - सूरतुन्नूर 25. Sûratu'l-Furkân - सूरतुल् फुर्कान 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - सूरतुश्शुअरा 27. Sûratu'n-Neml - सूरतुन्नमल 28. Sûratu'l-Kasas - सूरतुल् कसस 29. Sûratu'l-Ankebût - सूरतुल् अन्कबूत 30. Sûratu'r-Rûm - सूरतुर्रूम 31. Sûratu'l-Lokmân - सूरतु लुकमान 32. Sûratu's-Secde - सूरतस्सजिदः 33. Sûratu'l-Ahzâb - सूरतुल् अहजाब 34. Sûratu's-Sebe - सूरत सबा 35. Sûratu Fâtır - सूरतु फातिर 36. Sûratu Yâsîn - सूरतु यासीन 37. Sûratu's-Saffât - सूरतुस्साफ्फात 38. Sûratu's-Sâd - सूरतु साद 39. Sûratu'z-Zumer - सूरतुज्जुमर 40. Sûretu Ğâfir - सूरतु गाफिर 41. Sûretu Fussilet - सूरतु फुस्सिलत 42. Sûretu'ş-Şûrâ - सूरतुश्शूरा 43. Sûretu'z-Zuhruf - सूरतुज्जुखरूफ 44. Sûretu'd-Duhân - सूरतुद्दुखान 45. Sûretu'l-Câsiye - सूरतुल् जासिया 46. Sûretu'l-Ahkâf - सूरतुल् अहकाफ 47. Sûretu Muhammed - सूरतु मुहम्मद 48. Sûretu'l-Feth - सूरतुल् फतह 49. Sûretu'l-Hucurât - सूरतुल् हुजुरात 50. Sûretu Kâf - सूरतु काफ 51. Sûretu'z-Zâriyât - सूरतुज्जारियात 52. Sûretu't-Tûr - सूरतुत्तूर 53. Sûretu'n-Necm - सूरतुन्नज्म 54. Sûretu'l-Kamer - सूरतुल् कमर 55. Sûretu'r-Rahmân - सूरतुर्रहमान 56. Sûretu'l-Vâkıa - सूरतुल् वाकियह 57. Sûretu'l-Hadîd - सूरतुल् हदीद 58. Sûretu'l-Mucâdele - सूरतुल् मुजादिलह 59. Sûretu'l-Haşr - सूरतुल् हश्र 60. Sûretu'l-Mumtehine - सूरतुल् मुमतहिना 61. Sûretu's-Saf - सूरतुस्सफ्फ 62. Sûretu'l-Cumuah - सूरतुल् जुमुअः 63. Sûretu'l-Munâfikûn - सूरतुल् मुनाफिकून 64. Sûretu't-Teğâbun - सूरतुत्तगाबुन 65. Sûretu't-Talâk - सूरतुत्तलाक 66. Sûretu't-Tahrîm - सूरतुत्तहरीम 67. Sûretu'l-Mulk - सूरतुल् मुल्क 68. Sûretu'l-Kalem - सूरतुल् कलम 69. Sûretu'l-Hakkâh - सूरतुल् हाक्कः 70. Sûretu'l-Meâric - सूरतुल् मअारिज 71. Sûretu'n-Nûh - सूरतु नूह 72. Sûretu'l-Cin - सूरतुल् जिन्न 73. Sûretu'l-Muzzemmil - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. Sûretu'l-Muddessir - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - सूरतुल् कियामः 76. Sûretu'l-İnsân - सूरतुल् इन्सान 77. Sûretu'l-Mürselât - सूरतुल् मुर्सलात 78. Sûretu'n-Nebe - सूरतुन्नबा 79. Sûretu'n-Nâziât - सूरतुन्नाजिअात 80. Sûretu Abese - सूरतु अबस 81. Sûretu't-Tekvîr - सूरतुत्तक्वीर 82. Sûretu'l-İnfitâr - सूरतुल् इन्फितार 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. Sûretu'l-İnşikâk - सूरतुल् इन्शिकाक 85. Sûretu'l-Burûc - सूरतुल् बुरूज 86. Sûretu't-Târık - सूरतुत्तारिक 87. Sûretu'l-Â'lâ - सूरतुल् अअ्ला 88. Sûretu'l-Ğâşiye - सूरतुल् गाशियः 89. Sûretu'l-Fecr - सूरतुल् पज्र 90. Sûretu'l-Beled - सूरतुल् बलद 91. Sûretu'ş-Şems - सूरतुश्शम्स 92. Sûretu'l-Leyl - सूरतुल्लैल 93. Sûretu'd-Duhâ - सूरतुज्जुहा 94. Sûretu'ş-Şerh - सूरतुश्शरह 95. Sûretu't-Tîn - सूरतुत्तीन 96. Sûretu'l-Alak - सूरतुल् अलक 97. Sûretu'l-Kadr - सूरतुल् कद्र 98. Sûretu'l-Beyyine - सूरतुल् बैयिनः 99. Sûretu'l-Zelzele - सूरतुज्जलजलः 100. Sûretu'l-Âdiyât - सूरतुल् अादियात 101. Sûretu'l-Kâria - सूरतुल् कारिअः 102. Sûretu't-Tekâsur - सूरतुत्तकासुर 103. Sûretu'l-Asr - सूरतुल् अस्र 104. Sûretu'l-Humezeh - सूरतुल् हुमुजः 105. Sûretu'l-Fîl - सूरतुल् फील 106. Sûretu Kurayş - सूरतु कुरैश 107. Sûretu'l-Mâûn - सूरतुल् माऊन 108. Sûretu'l-Kevser - सूरतुल् काैसर 109. Sûretu'l-Kâfirûn - सूरतुल् काफिरून 110. Sûretu'n-Nasr - सूरतुन्नस्र 111. Sûretu'l-Mesed - सूरतुल् मसद 112. Sûretu'l-İhlâs - सूरतुल् इख्लास 113. Sûretu'l-Felak - सूरतुल् फलक 114. Sûretu'n-Nâs - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्