పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - టర్కిష్ అనువాదం - డా. అలీ ఔజక్ బృందం * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Sûratu'l-Fâtiha - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Sûratu'l-Bakarah - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Sûratu Âl-i İmrân - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Sûratu'n-Nisâ - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Sûratu'l-Mâide - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Sûratu'l-En'âm - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Sûratu'l-A'râf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Sûratu'l-Enfâl - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Sûratu't-Tevbe - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Sûratu Yûnus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Sûratu Hûd - సూరహ్ హూద్ 12. Sûratu Yûsuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Sûratu'r-Ra'd - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Sûratu İbrâhîm - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Sûratu'l-Hicr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Sûratu'n-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Sûratu'l-İsrâ - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Sûratu'l-Kehf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Sûratu Meryem - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Sûratu Tâhâ - సూరహ్ తహా 21. Sûratu'l-Enbiyâ - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Sûratu'l-Hacc - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Sûratu'l-Mu'minûn - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Sûratu'n-Nûr - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Sûratu'l-Furkân - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Sûratu'n-Neml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Sûratu'l-Kasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Sûratu'l-Ankebût - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Sûratu'r-Rûm - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Sûratu'l-Lokmân - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Sûratu's-Secde - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Sûratu'l-Ahzâb - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Sûratu's-Sebe - సూరహ్ సబా 35. Sûratu Fâtır - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Sûratu Yâsîn - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Sûratu's-Saffât - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Sûratu's-Sâd - సూరహ్ సాద్ 39. Sûratu'z-Zumer - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Sûretu Ğâfir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Sûretu Fussilet - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Sûretu'ş-Şûrâ - సూరహ్ అష్-షురా 43. Sûretu'z-Zuhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Sûretu'd-Duhân - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Sûretu'l-Câsiye - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Sûretu'l-Ahkâf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Sûretu Muhammed - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Sûretu'l-Feth - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Sûretu'l-Hucurât - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Sûretu Kâf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Sûretu'z-Zâriyât - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Sûretu't-Tûr - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Sûretu'n-Necm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Sûretu'l-Kamer - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Sûretu'r-Rahmân - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Sûretu'l-Vâkıa - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Sûretu'l-Hadîd - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Sûretu'l-Mucâdele - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Sûretu'l-Haşr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Sûretu'l-Mumtehine - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Sûretu's-Saf - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Sûretu'l-Cumuah - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Sûretu'l-Munâfikûn - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Sûretu't-Teğâbun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Sûretu't-Talâk - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Sûretu't-Tahrîm - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Sûretu'l-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Sûretu'l-Kalem - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Sûretu'l-Hakkâh - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Sûretu'l-Meâric - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Sûretu'n-Nûh - సూరహ్ నూహ్ 72. Sûretu'l-Cin - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Sûretu'l-Muzzemmil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Sûretu'l-Muddessir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Sûretu'l-İnsân - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Sûretu'l-Mürselât - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Sûretu'n-Nebe - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Sûretu'n-Nâziât - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Sûretu Abese - సూరహ్ అబస 81. Sûretu't-Tekvîr - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Sûretu'l-İnfitâr - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Sûretu'l-İnşikâk - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Sûretu'l-Burûc - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Sûretu't-Târık - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Sûretu'l-Â'lâ - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Sûretu'l-Ğâşiye - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Sûretu'l-Fecr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Sûretu'l-Beled - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Sûretu'ş-Şems - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Sûretu'l-Leyl - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Sûretu'd-Duhâ - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Sûretu'ş-Şerh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Sûretu't-Tîn - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Sûretu'l-Alak - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Sûretu'l-Kadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Sûretu'l-Beyyine - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Sûretu'l-Zelzele - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Sûretu'l-Âdiyât - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Sûretu'l-Kâria - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Sûretu't-Tekâsur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Sûretu'l-Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Sûretu'l-Humezeh - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Sûretu'l-Fîl - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Sûretu Kurayş - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Sûretu'l-Mâûn - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Sûretu'l-Kevser - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Sûretu'l-Kâfirûn - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Sûretu'n-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Sûretu'l-Mesed - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Sûretu'l-İhlâs - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Sûretu'l-Felak - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Sûretu'n-Nâs - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం