แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - ภาษาตุรกี - ดร.อะลีย์ โอเซก และเพื่อน * - สารบัญ​คำแปล

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

กรุณา​เลือกสูเราะฮ์
1. Sûratu'l-Fâtiha - Al-Fātihah 2. Sûratu'l-Bakarah - Al-Baqarah 3. Sûratu Âl-i İmrân - Āl-‘Imrān 4. Sûratu'n-Nisâ - An-Nisā’ 5. Sûratu'l-Mâide - Al-Mā’idah 6. Sûratu'l-En'âm - Al-An‘ām 7. Sûratu'l-A'râf - Al-A‘rāf 8. Sûratu'l-Enfâl - Al-Anfāl 9. Sûratu't-Tevbe - At-Tawbah 10. Sûratu Yûnus - Yūnus 11. Sûratu Hûd - Hūd 12. Sûratu Yûsuf - Yūsuf 13. Sûratu'r-Ra'd - Ar-Ra‘d 14. Sûratu İbrâhîm - Ibrāhīm 15. Sûratu'l-Hicr - Al-Hijr 16. Sûratu'n-Nahl - An-Nahl 17. Sûratu'l-İsrâ - Al-Isrā’ 18. Sûratu'l-Kehf - Al-Kahf 19. Sûratu Meryem - Maryam 20. Sûratu Tâhâ - Tā-ha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - Al-Anbiyā’ 22. Sûratu'l-Hacc - Al-Hajj 23. Sûratu'l-Mu'minûn - Al-Mu’minūn 24. Sûratu'n-Nûr - An-Noor 25. Sûratu'l-Furkân - Al-Furqān 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - Ash-Shu‘arā’ 27. Sûratu'n-Neml - An-Naml 28. Sûratu'l-Kasas - Al-Qasas 29. Sûratu'l-Ankebût - Al-‘Ankabūt 30. Sûratu'r-Rûm - Ar-Rūm 31. Sûratu'l-Lokmân - Luqmān 32. Sûratu's-Secde - As-Sajdah 33. Sûratu'l-Ahzâb - Al-Ahzāb 34. Sûratu's-Sebe - Saba’ 35. Sûratu Fâtır - Fātir 36. Sûratu Yâsîn - Yā-Sīn 37. Sûratu's-Saffât - As-Sāffāt 38. Sûratu's-Sâd - Sād 39. Sûratu'z-Zumer - Az-Zumar 40. Sûretu Ğâfir - Ghāfir 41. Sûretu Fussilet - Fussilat 42. Sûretu'ş-Şûrâ - Ash-Shūra 43. Sûretu'z-Zuhruf - Az-Zukhruf 44. Sûretu'd-Duhân - Ad-Dukhān 45. Sûretu'l-Câsiye - Al-Jāthiyah 46. Sûretu'l-Ahkâf - Al-Ahqāf 47. Sûretu Muhammed - Muhammad 48. Sûretu'l-Feth - Al-Fat'h 49. Sûretu'l-Hucurât - Al-Hujurāt 50. Sûretu Kâf - Qāf 51. Sûretu'z-Zâriyât - Adh-Dhāriyāt 52. Sûretu't-Tûr - At-Toor 53. Sûretu'n-Necm - An-Najm 54. Sûretu'l-Kamer - Al-Qamar 55. Sûretu'r-Rahmân - Ar-Rahmān 56. Sûretu'l-Vâkıa - Al-Wāqi‘ah 57. Sûretu'l-Hadîd - Al-Hadīd 58. Sûretu'l-Mucâdele - Al-Mujādalah 59. Sûretu'l-Haşr - Al-Hashr 60. Sûretu'l-Mumtehine - Al-Mumtahanah 61. Sûretu's-Saf - As-Saff 62. Sûretu'l-Cumuah - Al-Jumu‘ah 63. Sûretu'l-Munâfikûn - Al-Munāfiqūn 64. Sûretu't-Teğâbun - At-Taghābun 65. Sûretu't-Talâk - At-Talāq 66. Sûretu't-Tahrîm - At-Tahrīm 67. Sûretu'l-Mulk - Al-Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - Al-Qalam 69. Sûretu'l-Hakkâh - Al-Hāqqah 70. Sûretu'l-Meâric - Al-Ma‘ārij 71. Sûretu'n-Nûh - Nūh 72. Sûretu'l-Cin - Al-Jinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - Al-Muzzammil 74. Sûretu'l-Muddessir - Al-Muddaththir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - Al-Qiyāmah 76. Sûretu'l-İnsân - Al-Insān 77. Sûretu'l-Mürselât - Al-Mursalāt 78. Sûretu'n-Nebe - An-Naba’ 79. Sûretu'n-Nâziât - An-Nāzi‘āt 80. Sûretu Abese - ‘Abasa 81. Sûretu't-Tekvîr - At-Takwīr 82. Sûretu'l-İnfitâr - Al-Infitār 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - Al-Mutaffifīn 84. Sûretu'l-İnşikâk - Al-Inshiqāq 85. Sûretu'l-Burûc - Al-Burūj 86. Sûretu't-Târık - At-Tāriq 87. Sûretu'l-Â'lâ - Al-A‘lā 88. Sûretu'l-Ğâşiye - Al-Ghāshiyah 89. Sûretu'l-Fecr - Al-Fajr 90. Sûretu'l-Beled - Al-Balad 91. Sûretu'ş-Şems - Ash-Shams 92. Sûretu'l-Leyl - Al-Layl 93. Sûretu'd-Duhâ - Ad-Duhā 94. Sûretu'ş-Şerh - Ash-Sharh 95. Sûretu't-Tîn - At-Teen 96. Sûretu'l-Alak - Al-‘Alaq 97. Sûretu'l-Kadr - Al-Qadr 98. Sûretu'l-Beyyine - Al-Bayyinah 99. Sûretu'l-Zelzele - Az-Zalzalah 100. Sûretu'l-Âdiyât - Al-‘Ādiyāt 101. Sûretu'l-Kâria - Al-Qāri‘ah 102. Sûretu't-Tekâsur - At-Takāthur 103. Sûretu'l-Asr - Al-‘Asr 104. Sûretu'l-Humezeh - Al-Humazah 105. Sûretu'l-Fîl - Al-Feel 106. Sûretu Kurayş - Quraysh 107. Sûretu'l-Mâûn - Al-Mā‘ūn 108. Sûretu'l-Kevser - Al-Kawthar 109. Sûretu'l-Kâfirûn - Al-Kāfirūn 110. Sûretu'n-Nasr - An-Nasr 111. Sûretu'l-Mesed - Al-Masad 112. Sûretu'l-İhlâs - Al-Ikhlās 113. Sûretu'l-Felak - Al-Falaq 114. Sûretu'n-Nâs - An-Nās
ปิด