Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Türk dilinə tərcümə - Dr. Əli Ozuk və başqaları * - Tərcumənin mündəricatı

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zəhmət olmasa surə seçin
1. Sûratu'l-Fâtiha - əl-Fatihə 2. Sûratu'l-Bakarah - əl-Bəqərə 3. Sûratu Âl-i İmrân - Ali-İmran 4. Sûratu'n-Nisâ - ən-Nisa 5. Sûratu'l-Mâide - əl-Maidə 6. Sûratu'l-En'âm - əl-Ənam 7. Sûratu'l-A'râf - əl-Əraf 8. Sûratu'l-Enfâl - əl-Ənfal 9. Sûratu't-Tevbe - ət-Tovbə 10. Sûratu Yûnus - Yunus 11. Sûratu Hûd - Hud 12. Sûratu Yûsuf - Yusuf 13. Sûratu'r-Ra'd - ər-Rəd 14. Sûratu İbrâhîm - İbrahim 15. Sûratu'l-Hicr - əl-Hicr 16. Sûratu'n-Nahl - ən-Nəhl 17. Sûratu'l-İsrâ - əl-İsra 18. Sûratu'l-Kehf - əl-Kəhf 19. Sûratu Meryem - Məryəm 20. Sûratu Tâhâ - Ta ha 21. Sûratu'l-Enbiyâ - əl-Ənbiya 22. Sûratu'l-Hacc - əl-Həcc 23. Sûratu'l-Mu'minûn - əl-Muminun 24. Sûratu'n-Nûr - ən-Nur 25. Sûratu'l-Furkân - əl-Furqan 26. Sûratu'ş-Şuarâ' - əş-Şuəra 27. Sûratu'n-Neml - ən-Nəml 28. Sûratu'l-Kasas - əl-Qəsəs 29. Sûratu'l-Ankebût - əl-Ənkəbut 30. Sûratu'r-Rûm - ər-Rum 31. Sûratu'l-Lokmân - Loğman 32. Sûratu's-Secde - əs-Səcdə 33. Sûratu'l-Ahzâb - əl-Əhzab 34. Sûratu's-Sebe - Səba 35. Sûratu Fâtır - Fatir 36. Sûratu Yâsîn - Ya sin 37. Sûratu's-Saffât - əs-Saffat 38. Sûratu's-Sâd - Sad 39. Sûratu'z-Zumer - əz-Zumər 40. Sûretu Ğâfir - Ğafir 41. Sûretu Fussilet - Fussilət 42. Sûretu'ş-Şûrâ - əş-Şura 43. Sûretu'z-Zuhruf - əz-Zuxruf 44. Sûretu'd-Duhân - əd-Duxan 45. Sûretu'l-Câsiye - əl-Casiyə 46. Sûretu'l-Ahkâf - əl-Əhqaf 47. Sûretu Muhammed - Muhəmməd 48. Sûretu'l-Feth - əl-Fəth 49. Sûretu'l-Hucurât - əl-Hucurat 50. Sûretu Kâf - Qaf 51. Sûretu'z-Zâriyât - əz-Zariyat 52. Sûretu't-Tûr - ət-Tur 53. Sûretu'n-Necm - ən-Nəcm 54. Sûretu'l-Kamer - əl-Qəmər 55. Sûretu'r-Rahmân - ər-Rəhman 56. Sûretu'l-Vâkıa - əl-Vaqiə 57. Sûretu'l-Hadîd - əl-Hədid 58. Sûretu'l-Mucâdele - əl-Mucadilə 59. Sûretu'l-Haşr - əl-Həşr 60. Sûretu'l-Mumtehine - əl-Mumtəhənə 61. Sûretu's-Saf - əs-Saff 62. Sûretu'l-Cumuah - əl-Cumuə 63. Sûretu'l-Munâfikûn - əl-Munafiqun 64. Sûretu't-Teğâbun - ət-Təğabun 65. Sûretu't-Talâk - ət-Talaq 66. Sûretu't-Tahrîm - ət-Təhrim 67. Sûretu'l-Mulk - əl-Mulk 68. Sûretu'l-Kalem - əl-Qələm 69. Sûretu'l-Hakkâh - əl-Haqqə 70. Sûretu'l-Meâric - əl-Məaric 71. Sûretu'n-Nûh - Nuh 72. Sûretu'l-Cin - əl-Cinn 73. Sûretu'l-Muzzemmil - əl-Muzzəmmil 74. Sûretu'l-Muddessir - əl-Muddəssir 75. Sûretu'l-Kıyâmeh - əl-Qiyamə 76. Sûretu'l-İnsân - əl-İnsan 77. Sûretu'l-Mürselât - əl-Mursəlat 78. Sûretu'n-Nebe - ən-Nəbə 79. Sûretu'n-Nâziât - ən-Naziat 80. Sûretu Abese - Əbəsə 81. Sûretu't-Tekvîr - ət-Təkvir 82. Sûretu'l-İnfitâr - əl-İnfitar 83. Sûretu'l-Mutaffifîn - əl-Mutaffifin 84. Sûretu'l-İnşikâk - əl-İnşiqaq 85. Sûretu'l-Burûc - əl-Buruc 86. Sûretu't-Târık - ət-Tariq 87. Sûretu'l-Â'lâ - əl-Əla 88. Sûretu'l-Ğâşiye - əl-Ğaşiyə 89. Sûretu'l-Fecr - əl-Fəcr 90. Sûretu'l-Beled - əl-Bələd 91. Sûretu'ş-Şems - əş-Şəms 92. Sûretu'l-Leyl - əl-Leyl 93. Sûretu'd-Duhâ - əd-Duha 94. Sûretu'ş-Şerh - əş-Şərh 95. Sûretu't-Tîn - ət-Tin 96. Sûretu'l-Alak - əl-Ələq 97. Sûretu'l-Kadr - əl-Qədr 98. Sûretu'l-Beyyine - əl-Beyyinə 99. Sûretu'l-Zelzele - əz-Zəlzələ 100. Sûretu'l-Âdiyât - əl-Adiyat 101. Sûretu'l-Kâria - əl-Qariə 102. Sûretu't-Tekâsur - ət-Təkasur 103. Sûretu'l-Asr - əl-Əsr 104. Sûretu'l-Humezeh - əl-Huməzə 105. Sûretu'l-Fîl - əl-Fil 106. Sûretu Kurayş - Qureyş 107. Sûretu'l-Mâûn - əl-Maun 108. Sûretu'l-Kevser - əl-Kovsər 109. Sûretu'l-Kâfirûn - əl-Kafirun 110. Sûretu'n-Nasr - ən-Nəsr 111. Sûretu'l-Mesed - əl-Məsəd 112. Sûretu'l-İhlâs - əl-İxlas 113. Sûretu'l-Felak - əl-Fələq 114. Sûretu'n-Nâs - ən-Nas
Bağlamaq