ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة الصينية - بصائر * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. 法提哈 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. 拜格勒 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. 阿里欧姆拉尼 - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. 尼萨仪 - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. 玛仪戴 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. 艾奈尔姆 - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. 艾尔拉夫 - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. 安法里 - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. 讨拜 - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. 优努斯 - សូរ៉ោះយូនូស 11. 呼德 - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. 优素福 - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. 拉尔德 - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. 易卜拉欣 - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. 哈吉拉 - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. 奈哈里 - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. 伊斯拉仪 - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. 开海菲 - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. 麦尔彦 - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. 塔哈 - សូរ៉ោះតហា 21. 安比亚仪 - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. 哈吉 - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. 穆米尼奈 - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. 奴尔 - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. 福勒嘎里 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. 舍尔拉仪 - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. 奈姆里 - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. 盖萨斯 - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. 尔开布特 - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. 罗姆 - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. 鲁格玛尼 - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. 赛智德 - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. 艾哈拉布 - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. 赛拜艾 - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. 嘎推勒 - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. 亚斯 - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. 隋法提 - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. 隋德 - សូរ៉ោះសទ 39. 宰姆拉 - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. 艾菲拉 - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. 嘎萨特 - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. 舒拉 - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. 宰哈柔福 - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. 杜哈尼 - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. 嘉斯亚 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. 艾哈嘎夫 - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. 穆罕默德 - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. 法提哈 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. 哈吉拉特 - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. 嘎夫 - សូរ៉ោះកហ្វ 51. 扎勒亚提 - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. 图勒 - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. 奈智姆 - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. 嘎姆勒 - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. 拉哈迈尼 - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. 瓦格尔 - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. 哈地德 - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. 穆扎底拉 - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. 哈舍拉 - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. 穆姆泰哈戴 - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. 蒜夫 - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. 朱姆尔 - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. 穆奈夫古奈 - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. 塔哈仪尼 - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. 泰拉格 - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. 塔哈勒姆 - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. 迈立克 - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. 盖拉姆 - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. 哈格 - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. 穆阿智姆 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. 努哈 - សូរ៉ោះនួហ 72. 金尼 - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. 穆资米拉 - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. 穆丹斯拉 - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. 给亚迈 - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. 印萨尼 - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. 穆勒萨拉提 - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. 奈拜艾 - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. 奈扎尔提 - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. 阿拜萨 - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. 泰嘎唯拉 - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. 印菲塔尔 - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. 穆团菲给尼 - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. 印舍嘎格 - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. 布柔智 - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. 塔勒格 - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. 艾尔拉 - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. 阿舍也 - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. 法吉尔 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. 拜莱德 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. 舍姆斯 - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. 莱仪拉 - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. 杜哈 - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. 舍拉哈 - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. 提尼 - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. 塔拉格 - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. 盖德尔 - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. 伴仪奈 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. 则里扎莱 - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. 阿迪亚特 - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. 嘎勒尔 - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. 泰开苏尔 - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. 阿苏尔 - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. 哈姆宰 - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. 菲里 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. 古莱氏 - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. 玛欧奈 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. 考赛尔 - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. 卡菲柔乃 - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. 奈苏尔 - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. 麦赛德 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. 仪赫拉斯 - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. 法莱格 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. 奈斯 - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ