Fassarar Ma'anonin Alqura'ni - الترجمة الصينية - بصائر * - Teburin Bayani kan wasu Fassarori


Daure ka Zabi Surar
1. 法提哈 - Suratu Al'fatiha 2. 拜格勒 - Suratu Al'bakara 3. 阿里欧姆拉尼 - Suratu Aal'Imran 4. 尼萨仪 - Suratu Al'nisaa 5. 玛仪戴 - Suratu Al'ma'ida 6. 艾奈尔姆 - Suratu Al'an'am 7. 艾尔拉夫 - Suratu Al'a'raf 8. 安法里 - Suratu Al'anfal 9. 讨拜 - Suratu Al'taubah 10. 优努斯 - Suratu Yunus 11. 呼德 - Suratu Houd 12. 优素福 - Suratu Yusuf 13. 拉尔德 - Suratu Al'ra'ad 14. 易卜拉欣 - Suratu Ibrahim 15. 哈吉拉 - Suratu Alhijr 16. 奈哈里 - Suratu Al'nahl 17. 伊斯拉仪 - Suratu Al'israa 18. 开海菲 - Suratu Al'kahf 19. 麦尔彦 - Suratu Maryam 20. 塔哈 - Suratu Daha 21. 安比亚仪 - Suratu Al'anbiyaa 22. 哈吉 - Suratu Alhajj 23. 穆米尼奈 - Suratu Almu'aminoun 24. 奴尔 - Suratu Al'nour 25. 福勒嘎里 - Suratu Al'furqan 26. 舍尔拉仪 - Suratu Al'shu'araa 27. 奈姆里 - Suratu Al'naml 28. 盖萨斯 - Sura tu Al'qasas 29. 尔开布特 - Suratu Al'ankabout 30. 罗姆 - Suratu Al'roum 31. 鲁格玛尼 - Suratu Luqman 32. 赛智德 - Suratu Al'sajadah 33. 艾哈拉布 - Suratu Al'ahzab 34. 赛拜艾 - Suratu Saba'i 35. 嘎推勒 - Suratu Fadir 36. 亚斯 - Suratu Yaseen 37. 隋法提 - Suratu Al'safat 38. 隋德 - Suratu Saad 39. 宰姆拉 - Suratu Al'zumar 40. 艾菲拉 - Suratu Ghafir 41. 嘎萨特 - Suratu Fussilat 42. 舒拉 - Suratu Al'shuraa 43. 宰哈柔福 - Suratu Al'zukhruf 44. 杜哈尼 - Suratu Al'dukhan 45. 嘉斯亚 - Suratu Al'Jathiyah 46. 艾哈嘎夫 - Suratu Al'ahkab 47. 穆罕默德 - Suratu Muhammad 48. 法提哈 - Suratu Al'fath 49. 哈吉拉特 - Suratu Al'hujurat 50. 嘎夫 - Suratu Qaaf 51. 扎勒亚提 - Suratu Al'thariyat 52. 图勒 - Suratu Al'dour 53. 奈智姆 - Suratu Al'najm 54. 嘎姆勒 - Suratu Al'kamar 55. 拉哈迈尼 - Suratu Al'rahman 56. 瓦格尔 - Suratu Al'waki'ah 57. 哈地德 - Suratu Alhadid 58. 穆扎底拉 - Suratu Al'mujadalah 59. 哈舍拉 - Suratu Al'hashr 60. 穆姆泰哈戴 - Suratu Al'mumtahanah 61. 蒜夫 - Suratu Al'saff 62. 朱姆尔 - Suratu Al'Jumu'a 63. 穆奈夫古奈 - Suratu Al'munafikoun 64. 塔哈仪尼 - Suratu Al'taghaboun 65. 泰拉格 - Suratu Al'dalaq 66. 塔哈勒姆 - Suratu Al'tahreem 67. 迈立克 - Suratu Al'mulk 68. 盖拉姆 - Suratu Al'kalam 69. 哈格 - Suratu Al'haqah 70. 穆阿智姆 - Suratu Al'ma'arij 71. 努哈 - Suratu Nouh 72. 金尼 - Suratu Al'jinn 73. 穆资米拉 - Suratu Al'muzammil 74. 穆丹斯拉 - Suratu Al'mudathir 75. 给亚迈 - Suratu Alkiyama 76. 印萨尼 - Suratu Al'insan 77. 穆勒萨拉提 - Suratu Almursala 78. 奈拜艾 - Suratu Al'naba'i 79. 奈扎尔提 - Suratu Al'nazi'at 80. 阿拜萨 - Suratu Abasa 81. 泰嘎唯拉 - Suratu Al'takweer 82. 印菲塔尔 - Suratu Al'ifidar 83. 穆团菲给尼 - Suratu Almudaffifeen 84. 印舍嘎格 - Suratu Alishiqaq 85. 布柔智 - Suratu Al'burouj 86. 塔勒格 - Suratu Al'dariq 87. 艾尔拉 - Suratu Al'a'ala 88. 阿舍也 - Suratu Algashiyah 89. 法吉尔 - Suratu Al'fajr 90. 拜莱德 - Suratu Al'balad 91. 舍姆斯 - Suratu Al'shams 92. 莱仪拉 - Suratu Al'lail 93. 杜哈 - Suratu Al'dhuha 94. 舍拉哈 - Suratu Al'sharh 95. 提尼 - Suratu Al'teen 96. 塔拉格 - Suratu Al'alaq 97. 盖德尔 - Suratu Al'qadar 98. 伴仪奈 - Suratu Al'bayyinah 99. 则里扎莱 - Suratu Al'zalzala 100. 阿迪亚特 - Suratu Al'adiyat 101. 嘎勒尔 - Suratu Al'qari'ah 102. 泰开苏尔 - Suratu Al'takathur 103. 阿苏尔 - Suratu Al'asr 104. 哈姆宰 - Suratu Al'humazah 105. 菲里 - Suratu Al'feel 106. 古莱氏 - Suratu Quraish 107. 玛欧奈 - Suratu Al'maaoun 108. 考赛尔 - Suratu Al'kauthar 109. 卡菲柔乃 - Suratu Alkafiroun 110. 奈苏尔 - Suratu Al'nasr 111. 麦赛德 - Suratu Al'masad 112. 仪赫拉斯 - Suratu Al'ikhlas 113. 法莱格 - Suratu Al'falaq 114. 奈斯 - Suratu Al'nas
Rufewa