വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة الصينية - بصائر * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക


ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. 法提哈 - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. 拜格勒 - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. 阿里欧姆拉尼 - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. 尼萨仪 - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. 玛仪戴 - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. 艾奈尔姆 - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. 艾尔拉夫 - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. 安法里 - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. 讨拜 - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. 优努斯 - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. 呼德 - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. 优素福 - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. 拉尔德 - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. 易卜拉欣 - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. 哈吉拉 - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. 奈哈里 - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. 伊斯拉仪 - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. 开海菲 - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. 麦尔彦 - സൂറത്ത് മർയം 20. 塔哈 - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. 安比亚仪 - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. 哈吉 - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. 穆米尼奈 - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. 奴尔 - സൂറത്തുന്നൂർ 25. 福勒嘎里 - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. 舍尔拉仪 - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. 奈姆里 - സൂറത്തുന്നംല് 28. 盖萨斯 - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. 尔开布特 - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. 罗姆 - സൂറത്തു റൂം 31. 鲁格玛尼 - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. 赛智德 - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. 艾哈拉布 - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. 赛拜艾 - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. 嘎推勒 - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. 亚斯 - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. 隋法提 - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. 隋德 - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. 宰姆拉 - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. 艾菲拉 - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. 嘎萨特 - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. 舒拉 - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. 宰哈柔福 - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. 杜哈尼 - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. 嘉斯亚 - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. 艾哈嘎夫 - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. 穆罕默德 - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. 法提哈 - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. 哈吉拉特 - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. 嘎夫 - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. 扎勒亚提 - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. 图勒 - സൂറത്തുത്തൂർ 53. 奈智姆 - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. 嘎姆勒 - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. 拉哈迈尼 - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. 瓦格尔 - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. 哈地德 - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. 穆扎底拉 - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. 哈舍拉 - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. 穆姆泰哈戴 - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. 蒜夫 - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. 朱姆尔 - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. 穆奈夫古奈 - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. 塔哈仪尼 - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. 泰拉格 - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. 塔哈勒姆 - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. 迈立克 - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. 盖拉姆 - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. 哈格 - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. 穆阿智姆 - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. 努哈 - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. 金尼 - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. 穆资米拉 - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. 穆丹斯拉 - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. 给亚迈 - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. 印萨尼 - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. 穆勒萨拉提 - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. 奈拜艾 - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. 奈扎尔提 - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. 阿拜萨 - സൂറത്ത് അബസ 81. 泰嘎唯拉 - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. 印菲塔尔 - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. 穆团菲给尼 - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. 印舍嘎格 - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. 布柔智 - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. 塔勒格 - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. 艾尔拉 - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. 阿舍也 - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. 法吉尔 - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. 拜莱德 - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. 舍姆斯 - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. 莱仪拉 - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. 杜哈 - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. 舍拉哈 - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. 提尼 - സൂറത്തുത്തീൻ 96. 塔拉格 - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. 盖德尔 - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. 伴仪奈 - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. 则里扎莱 - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. 阿迪亚特 - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. 嘎勒尔 - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. 泰开苏尔 - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. 阿苏尔 - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. 哈姆宰 - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. 菲里 - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. 古莱氏 - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. 玛欧奈 - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. 考赛尔 - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. 卡菲柔乃 - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. 奈苏尔 - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. 麦赛德 - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. 仪赫拉斯 - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. 法莱格 - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. 奈斯 - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക